O studiach

Dwusemestralne studia podyplomowe „Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami“ organizowane są przez Zespół Specjalistów z Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Jaki jest cel ?

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w ochronie środowiska i gospodarce odpadami, obowiązków gmin i przedsiębiorstw wynikających z aktualnych przepisów, technologii przetwarzania i zagospodarowania odpadów oraz ewidencji i sprawozdawczości w gospodarce odpadami.
Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie kadry inżynierskiej do działalności zawodowej w sferze gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Studenci studiów podyplomowych zdobędą wiedzę przygotowującą do egzaminu wymaganego dla uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz.1186). W programie proponowanych studiów uwzględniono zakres niezbędnych wiadomości zapewniających absolwentom bardzo dobre przygotowanie do egzaminu państwowego. Podniesienie wiedzy i kompetencji absolwentów kończących studia zapewni przygotowanie merytoryczne do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, w tym m.in. na stanowiskach:

 • kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów,
 • kierownika składowiska odpadów,
 • zarządzającego obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dla kogo ?

Studia zostały przygotowane dla absolwentów studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich/licencjackich), szczególnie dla osób pracujących w zakładach przemysłowych i komunalnych lub zarządzających obiektami gospodarki odpadami, a także dla kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej. Ukończenie studiów pozwoli na poszerzenie lub uaktualnienie już zdobytej wiedzy w obszarze gospodarki odpadami, poznanie nowych technik i technologii oraz uaktualnienie informacji na temat  wymaganych w tym zakresie przepisów.

Dlaczego warto ?

Absolwenci proponowanych studiów podyplomowych będą doskonale przygotowani do egzaminu wymaganego dla uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. 2013, poz.1186). Realizacja zadań wskazanych przez Ustawę o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21, z późniejszymi zmianami) wymaga uzyskania kwalifikacji kadry w zakresie gospodarki odpadami oraz dokształcania w kierunku nowoczesnych technik i technologii unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa również  obowiązki posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności wymagania stawiane kierownikowi spalarni i współspalarni odpadów, kierownikowi składowiska odpadów oraz osobie zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Absolwent studiów podyplomowych  przygotowany będzie do:

 • merytorycznego wspierania zespołów podejmujących decyzje związane z gospodarką odpadami,
 • podejmowania decyzji dotyczących wyboru najkorzystniejszej metody postępowania z różnymi typami odpadów,
 • doboru bezpiecznej i kompleksowej metody postępowania z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi,
 • prowadzenia i dokumentowania działań związanych z eksploatacją składowisk odpadów, w tym składowisk odpadów podziemnych, eksploatacją spalarni/współspalarni odpadów oraz zarządzaniem obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem publicznym i prywatnym,
 • prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami i poprawnego stosowania zasad kontroli i nadzoru,
 • analizy systemów zarządzania w obiektach gospodarki odpadami zarówno na etapie planowania, jak i realizacji,
 • państwowego egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji na bardziej świadome i efektywne wykorzystanie ich w obecnych i nowych miejscach pracy.

Co nas wyróżnia ?

Kadra Wydziału Infrastruktury i Środowiska to wysokiej klasy pracownicy naukowo-dydaktyczni specjalizujący się w zagadnieniach z obszaru gospodarowania odpadami. Ponadto Wydział dysponuje znakomitą infrastrukturą dydaktyczno-naukową, co zapewnia spełnienie wszystkich wymagań i przepisów ministerialnych dotyczących powoływania studiów podyplomowych. Wykładowcy proponowani do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych  posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami, termicznej utylizacji odpadów, projektowania systemów gospodarki odpadami, składowania odpadów oraz  rekultywacji, potwierdzoną  udziałem w wielu projektach badawczo – rozwojowych oraz w opracowaniach planów Gospodarki Odpadami dla jednostek administracji terenowej. Dodatkowo do realizacji programu studiów zaproszono ekspertów zewnętrznych zarówno z zakresu problematyki administracyjnej, prawnej, jak i technologicznej i technicznej w dziedzinie gospodarowania odpadami. Eksperci w trakcie prowadzenia zajęć podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej.


Program kształcenia został opracowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących zdobywania uprawnień w dziedzinie gospodarowania odpadami, co spowodowało podział treści nauczania uwzględniający zakresy, w których można zdobywać uprawnienia. Semestr I będzie realizowany wspólnie dla wszystkich studentów, natomiast przed rozpoczęciem semestru II słuchacze dokonają wyboru jednego z trzech specjalistycznych modułów obieralnych:

 • moduł 1 – składowanie odpadów,
 • moduł 2 – termiczne przekształcanie odpadów,
 • moduł 3 – prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dla uzupełnienia wiedzy teoretycznej, w programie studiów zaplanowano zajęcia terenowe, adekwatne do tematyki każdego z modułów.