O studiach

Dwusemestralne studia podyplomowe „Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce“ organizowane są przez Zespół Specjalistów z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Jaki jest cel ?

Celem studiów jest poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie chemii analitycznej i możliwości jej praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska, różnych gałęziach przemysłu oraz w energetyce. Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się nowoczesnymi metodami analitycznymi stosowanymi do oceny przebiegu procesów technologicznych, identyfikacji i oznaczania składu ilościowego mikrozanieczyszczeń w środowisku oraz samodzielnej pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu analitycznego.

Przygotowana oferta studiów podyplomowych jest odpowiedzią na potrzeby rynku krajowego jak i europejskiego, szczególnie że obecnie obserwowany jest rozwój rynku usług badawczo-rozwojowych i wzrost liczby działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach przemysłowych. W ostatnich latach wzrosła liczba realizowanych projektów badawczych we współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Nowa perspektywa finansowa Komisji Europejskiej umożliwi realizację większej liczby przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie analityki chemicznej w praktyce przemysłowej. 

Dla kogo ?

Studia zostały specjalnie opracowane dla absolwentów I, II i III stopnia studiów zainteresowanych poznaniem nowych metod i technik analitycznych, pracowników firm i laboratoriów świadczących usługi badawcze, menedżerów laboratoriów, pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz pracowników technicznych i naukowych chcących podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik analitycznych wykorzystywanych w ochronie środowiska, wybranych gałęziach przemysłu oraz energetyce.

Dlaczego warto ?

Przede wszystkim dlatego, że Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania nowoczesnych metod i technik chemii analitycznej w ochronie środowiska, przemyśle oraz energetyce. Zostaną przygotowani do:

  • przeprowadzania analiz różnego rodzaju próbek wybranymi metodami i technikami analitycznymi,
  • projektowania eksperymentów badawczych oraz analizy i obróbki danych,
  • zarządzania infrastrukturą badawczą,    
  • pracy w interdyscyplinarnym zespole,
  • projektowania ekoinnowacji z wykorzystaniem myślenia projektowego Design Thinking.

Nasi Słuchacze zdobędą i rozwiną kompetencje niezbędne do podjęcia pracy lub uzyskania awansu, m.in. w:

  • specjalistycznych laboratoriach analitycznych świadczących usługi dla przemysłu,
  • działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw przemysłowych,
  • laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych,
  • jednostkach naukowych,
  • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej z tego zakresu.

Co nas wyróżnia ?

Kadra, kadra i jeszcze raz kadra! Nasi wykładowcy to specjaliści zarówno z jednostek naukowych jak i przemysłowych posiadający wieloletnie doświadczenie w analityce chemicznej. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów-praktyków na co dzień pracujących w laboratoriach m.in. w SANEPIDZIE, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, Centrum Technologicznym Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej, Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Tauronie Ciepło sp. z o.o oraz Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Nasi eksperci podczas swoich wykładów podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej.  

Nowoczesny program kształcenia, opracowany w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb absolwentów, obejmuje przede wszystkim kursy o charakterze praktycznym z zakresu technik instrumentalnych w chemii analitycznej. Co więcej, Słuchacze będą mogli doskonalić specjalistyczny język angielski uczęszczając na zajęcia z English for chemists, a także zapoznać się z nowoczesnymi metodami projektowania ekoinnowacji (design thinking), zagadnieniami dotyczącymi zarządzania infrastrukturą badawczą oraz ochrony własności intelektualnej w jednostkach naukowych (w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Nowoczesna infrastruktura laboratoryjna, jaką dysponuje Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, w pełni zapewni Słuchaczom możliwość udziału w zajęciach laboratoryjnych. Wydział posiada laboratoria i pracownie specjalistyczne, stanowiące nowoczesną i umożliwiającą kształcenie na wysokim poziomie bazę dydaktyczną. Na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz podczas realizacji prac dyplomowych studenci korzystają z nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej. Istnieje możliwość wykonania analiz przy wykorzystaniu różnorodnych aparatów analizy instrumentalnej, chromatografów gazowych detektorem masowym oraz FID i ECD, chromatografów gazowych ze spektrometrem masowym GC-MS, chromatografu cieczowego z detektorami UV-VIS i fluorescencyjnym, spektrometru emisji atomowej – ICP OES, spektrometru absorpcji atomowej – AAS, spektrometrów UV/VIS i VIS, analizatorów ogólnego węgla organicznego (TOC), laserowego analizatora uziarnienia, derywatografu.