Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych poziomach i kierunkach studiów. Do realizacji tego zadania służy Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK). System ten ma charakter samooceny i jest spójny z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Częstochowskiej, jak również ogólnymi założeniami systemu edukacji wyższej w Polsce i Unii Europejskiej, międzynarodowymi standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej z 1999 r. oraz dokumencie dot. Zapewnienia jakości kształcenia przyjętym w 2005 r. w Bergen. System uwzględnia strategię rozwoju Politechniki Częstochowskiej i jest zgodny z misją Uczelni.

Podstawą działań realizowanych w ramach systemu są: akty prawa powszechnego, statut Uczelni w zakresie dotyczącym jakości kształcenia, uchwały Senatu Uczelni, zarządzenia Rektora, inne akty prawa wewnętrznego oraz regulamin studiów.

Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia oparty został na metodyce PDCA: planuj (ustalanie celów i procesów niezbędnych do uzyskania założonych wyników zgodnie z wydziałową polityką jakości), wykonaj (wdrożenie procesów), sprawdź (monitorowanie i pomiar procesów w odniesieniu do polityki, celów, jak również zadań, oraz przedstawienie wyników pomiarów), działaj (podejmowanie działań mających na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością na wydziale).

W ramach systemu szczególna uwaga przywiązywana jest do:

  • wprowadzania, utrzymywania i doskonalenia mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia, w tym analizy oraz weryfikacji uzyskiwanych efektów kształcenia,
  • nowoczesności programów kształcenia oraz dostosowywania ich do potrzeb i wymagań rynku pracy (współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi),
  • przestrzegania wymagań KRK obowiązujących dla danego kierunku studiów,
  • stałego podnoszenia wiedzy i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej.

Opis systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale został zawarty w niniejszej Księdze Jakości. Księga została opracowana przez Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKdsZJK) i zatwierdzona przez Radę Wydziału. Opis systemu zawiera informacje odnośnie historii i misji wydziału, prowadzonych badań naukowych, infrastruktury naukowo-dydaktycznej, procesu kształcenia, struktury organizacyjnej, celu i zakresu działania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), obiegu dokumentów, procedur, procesu podejmowania decyzji, ich wdrażania i monitorowania.