W dniu 23 lutego podpisano Umowę o współpracy między Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej reprezentowanym przez Dziekan panią prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kacprzak a II LO im. R. Traugutta w Częstochowie reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły panią mgr Małgorzatę Jackowską. Na mocy tej umowy Wydział obejmuje patronatem klasy realizujące program nauczania z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym, Strony podejmują współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w tym: szkoleń, konferencji, konkursów, olimpiad, seminariów i warsztatów, z udziałem młodzieży i kadry pedagogicznej.