Główne obszary działalności

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska dotyczą: optymalizacji metod uzdatniania wody i jej dystrybucji; oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych; opracowywania technik bioremediacji środowiska gruntowo-wodnego; wytwarzania biopreparatów z zastosowaniem w rekultywacji gleb; diagnostyki środowiska i oceny genotoksyczności z wykorzystaniem technik molekularnych. Na Wydziale prowadzone są badania nad rozwojem niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, obejmujących zarówno czyste technologie węglowe, technologię wychwytu CO 2 , jak i technologie źródeł odnawialnych wraz z magazynowaniem energii. Ponadto badane są węglowe ogniwa paliwowe oraz optymalizacja procesu termolizy biomasy i produkcji biowęgla. Wytwarzane są sorbenty i paliwa nowej generacji.

Oferta usług badawczo-rozwojowych

 1. Analiza składu elementarnego, zawartości mikrozanieczyszczeń, m.in. metali ciężkich, WWA i PCB w próbkach środowiskowych.
 2. Analizy chemiczne i termiczne paliw, badania reaktywności sorbentów do odsiarczania spalin, badania sorbentów do usuwania Hg i CO 2 , badania popiołów jako ubocznych produktów spalania w aspekcie możliwości ich gospodarczego wykorzystania.
 3. Diagnostyka molekularna i fitotoksykologiczna próbek środowiskowych.
 4. Ekspertyzy stopnia zanieczyszczenia mikroorganizmami próbek środowiskowych.
 5. Diagnostyka i optymalizacja kotłów i innych urządzeń energetycznych.
 6. Ekspertyzy i opinie z zakresu spalania paliw oraz ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi.
 7. Ekspertyzy i doradztwo technologiczne w zakresie funkcjonowania i modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
 8. Koncepcje zastosowania zbiorników retencyjnych i przelewowych.
 9. Ekspertyzy i doradztwo z zakresu odzysku lub unieszkodliwiania komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych.
 10. Opracowywanie technologii wytwarzania nawozów organicznych i mineralnych.
 11. Ekspertyzy i opinie z zakresu technologii przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.
 12. Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Bezpośrednie linki oferty każdej z Katedr:

Oferta Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Oferta Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych

Oferta Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych