Main Menu

puzzle

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Atutem ukończenia studiów na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA jest możliwość uzyskania państwowych uprawnień budowlanych. Uprawnienia te mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

 

Po ukończeniu kierunku ENERGETYKA możliwe jest ubieganie się o:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
    i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zdobycie uprawnień budowlanych umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowniczym. Osoba posiadające takie uprawnienia dokonują samodzielnie oceny zjawisk technologicznych, a przede wszystkim samodzielnie rozwiązują zagadnienia architektoniczne, techniczne, czy organizacyjne związane z projektowaniem, czy budowaniem obiektów budowlanych.

 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA mogą ubiegać się o tytuł diagnosty laboratoryjnego po zdaniu egzaminu państwowego, poprzedzonego 2-letnimi studiami podyplomowymi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Back to top