UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Atutem ukończenia studiów na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA jest możliwość uzyskania państwowych uprawnień budowlanych. Uprawnienia te mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

 

Po ukończeniu kierunku ENERGETYKA możliwe jest ubieganie się o:

  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
    i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zdobycie uprawnień budowlanych umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowniczym. Osoba posiadające takie uprawnienia dokonują samodzielnie oceny zjawisk technologicznych, a przede wszystkim samodzielnie rozwiązują zagadnienia architektoniczne, techniczne, czy organizacyjne związane z projektowaniem, czy budowaniem obiektów budowlanych.

 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Absolwenci kierunku BIOTECHNOLOGIA mogą ubiegać się o tytuł diagnosty laboratoryjnego po zdaniu egzaminu państwowego, poprzedzonego 2-letnimi studiami podyplomowymi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.