Main Menu

puzzle

Doktoranckie rekrutacja

loading...
O Kierunku
Rekrutacja
Informacje ogólne

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi studia doktoranckie tj. studia trzeciego stopnia w formie stacjonarnej. Kształcenie odbywa się w dziedzinie nauki techniczne i dyscyplinie inżynieria środowiska. Studia trwają cztery lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o dodatkowy rok lub dwa. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Doktorant nie ponosi kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są bezpłatne.

Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września. Doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który wspiera go w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

 • realizowanie programu studiów
 • prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu
 • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Bezpośrednim przełożonym doktoranta jest dyrektor instytutu lub kierownik katedry, w której doktorant realizuje pracę naukowo-badawczą i doktorską.

Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają kierownikowi studiów.

Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska funkcję tę pełni dr hab. inż. Lidia Dąbrowska prof. PCz. - tel. 34 32 50 496.

Kierownik studiów przyjmuje doktorantów w poniedziałki w godz. 14-16 oraz we wtorki w godz. 14-15 w pokoju 237 - KCTWIŚ - ul. Dąbrowskiego 73.

Ogólny nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje prorektor upoważniony przez rektora.

Biuro studiów doktoranckich mieści się w pokoju 102 przy ul. Dąbrowskiego 73, tel. 34 32 50 460
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci są przyjmowani w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 10:00-12:00.

Rekrutacja

Podstawowe zasady

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi nabór na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska na rok akademicki 2017/2018. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Do studiowania na studiach trzeciego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), określone w art. 2 ust. 1 pkt. 18g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1, oraz uzyska pozytywny wynik w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 określa:

Uchwała nr 51/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku.

Załącznik nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały.

 

Kryterium kwalifikacji stanowią:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • przedłożenie autoreferatu zawierającego dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze oraz zamierzenia naukowe kandydata (max. 2 strony formatu A4),
 • średnia ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji ustalonej przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną w ramach limitu wynoszącego 50 miejsc. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się w systemie IRK. 

 

Terminy

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 19 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r. Rejestracja elektroniczna w systemie IRK rozpoczyna się 19 czerwca 2017 r. o godz. 8:00 i kończy 21 września 2017 r. o godz. 23:00.

Uwaga!!!  Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się pod koniec września 2017 r. (po 22 września 2017 r.). Dokładny termin rozmowy zostanie podany na początku września na bieżącej stronie internetowej oraz w systemie IRK.

Procedura        

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.irk.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne oraz drukuje podanie.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione w podaniu jako załączniki, a następnie składa je w teczce w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową oraz odpowiada na pytania komisji. Kandydat przedkłada również autoreferat zawierający dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze oraz zamierzenia naukowe (max. 2 strony formatu A4).
 5. Komisja dokonuje oceny kandydata, mając na uwadze: jego wypowiedź, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej. Członkowie komisji konkursowej przyznają punkty w zakresie od 2 do 5, natomiast do sumy tych punktów doliczana jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów I i II stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich). Suma wszystkich ocen jednostkowych decyduje o pozycji kandydata na liście rankingowej. Maksymalna liczba punktów, jaką aplikant może uzyskać, wynosi 40. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Środowiska w roku akademickim 2016/2017 jest uzyskanie minimum 51% punktów.
 6. W oparciu o wyniki postępowania konkursowego tworzy się listę rankingową. Zostają przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów, w granicach ustalonego limitu wynoszącego 50 miejsc. Jeśli liczba punktów jest identyczna dla kilku kandydatów znajdujących się na granicy limitu przyjęć, pierwszeństwo mają osoby z wyższą średnią ocen ze studiów drugiego stopnia.
 7. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 8. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK  
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • życiorys lub CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych lub społecznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową inżynieria środowiska
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzone przez właściwy dziekanat lub suplement(y) do dyplomu(ów)
 • 3 zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm)
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie inżynieria środowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez Wydział Infrastruktury i Środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 roku poz. 1144)
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim pobierz
 • pisemna zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej pobierz
 • charakterystyka zainteresowań naukowych kandydata oraz wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada), w tym kopie publikacji oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) pobierz    

 

Opłata rekrutacyjna

Brak opłaty rekrutacyjnej.

 

Limit przyjęć

Limit przyjęć na rok akademicki 2016/2017 wynosi 50 miejsc.

Miejsce składania dokumentów

Politechnika Częstochowska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

ul. Dąbrowskiego 73 ; 42-201 Częstochowa

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna pok. 115

Czynne:  poniedziałek i wtorek w godz. 11:00 - 13:00

tel. 34 32 50 466 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W okresie urlopowym dokumenty przyjmowane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dla studiów I i II stopnia, pok. 115, tel. 34 32 50 466
Informacje na temat zmian terminów i godzin pracy Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej będą na bieżąco podawane na stronie internetowej oraz w systemie IRK.

Back to top