Main Menu

puzzle

Inżynieria środowiska - profil ogólnoakademicki - stacjonarne - II stopień - oferta

loading...
Film promocyjny
Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ?
Cel studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
Co po studiach ?
Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ?

Celem studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dyscyplinie inżynierii środowiska, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa, nadzoru eksploatacyjnego i eksploatacji sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, energetycznych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obiektów i urządzeń do ujmowania wody, pompowni sieciowych i strefowych itp. Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz osadów ściekowych, odpylania i oczyszczania atmosfery itp.
Studia na kierunku Inżynieria Środowiska pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych, porozumiewania się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizowania prac grupowych i kierowania zespołami. Studia pozwalają także na poszerzenie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa o uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych z zakresu:

 • ogrzewnictwa,
 • ciepłownictwa,
 • ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • gazownictwa
 • ochrony atmosfery.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz warunków ubiegania się o uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych można znaleźć na stronach następujących organizacji:

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Proponowana siatka przedmiotów

 

Cel studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska

Ogólne cele kształcenia absolwentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • wewnętrznych instalacji gazowych,
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • instalacji i urządzeń odciągów miejscowych i transportu pneumatycznego,
 • instalacji i urządzeń chłodniczych,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,
 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
 • wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • produkcji mało- i bezodpadowej w różnych gałęziach gospodarki,
 • ochrony środowiska przyrodniczego (wody, powietrza i gleby) przed degradacją,
 • planowania i działalności proekologicznej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • układów i systemów pomiarowych zanieczyszczeń środowiska,
 • diagnostyki procesów przetwarzania energii i optymalizacji procesów cieplnych,
 • termicznej utylizacji odpadów,
 • planowania działalności proekologicznej związanej z procesami przetwarzania energii.
Co po studiach ?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • ujęciach wód, stacjach uzdatniania wody,
 • oczyszczalniach ścieków i zakładach zajmujących się unieszkodliwianiem osadów ściekowych,
 • zakładach zagospodarowania i utylizacji odpadów,
 • placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
loading...
  Informacje praktyczne na temat procesu rekrutacji

Back to top