Main Menu

puzzle

Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych - profil ogólnoakademicki - oferta

loading...
O Kierunku
Co po studiach ?
Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

STUDIA NA KIERUKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA PROFILU PRAKTYCZNYM TRWAJĄ 7 SEMESTRÓW

Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych to kierunek I stopnia poziomu kształcenia w systemie stacjonarnym o profilu ogólnoakademickim.

 

 

Ogólne cele kształcenia studentów kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych

 

obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie:

 • sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • sieci i wewnętrznych instalacji gazowych,

 • sieci i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,

 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,

 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,

 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,

 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,

 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,

 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,

 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,

 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej.

Studiuj z nami!
Złóż aplikację w systemie IRK
 • faucet_450
 • sewerage_450

Perspektywy

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo lub na kierunkach pokrewnych.

 

W ujęciu programowym kierunek wpisuje się w obszar dyscypliny Inżynieria środowiska. Wydział Infrastruktury i Środowiska posiada pełne prawa akademickie dla tej dyscypliny, co gwarantuje wysoką jakość nauczania.

 

Proponowana siatka przedmiotów

 

 • drain_450
 • plastic_450
 • projekt_450

 

Studenci po piątym semestrze studiów stacjonarnych, wybierają jeden z dwóch bloków tematycznych ukierunkowanych na:

 

Sieci i instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe

Sieci ciepłownicze i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji u przedsiębiorców można stwierdzić, że efekty kształcenia uzyskane przez studentów kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych idealnie wpisują się w zapotrzebowanie rynku pracy.

Co po studiach ? - Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Absolwent kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych ma możliwość zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych,
 • biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej
 • ma możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Absolwenci kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych mogą ubiegać się o:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.
loading...
  Informacje praktyczne na temat procesu rekrutacji

Back to top