Main Menu

puzzle

Monitoring i zarządzanie środowiskiem - profil ogólnoakademicki - oferta

loading...
O Kierunku
Co po studiach ?
Monitoring i zarządzanie środowiskiem

STUDIA NA KIERUKU MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TRWAJĄ 7 SEMSESTRÓW

Studia inżynierskie, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent nabywa umiejętności nie tylko w zakresie stosowanych narzędzi, ale również zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, wykształca umiejętność pracy w zespole i wykazuje postawę przedsiębiorczą. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia lub na kierunkach pokrewnych.

 

Absolwent kierunku Monitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku oraz zależności pomiędzy nimi,

 • potrafi określać stężenia zanieczyszczeń oraz monitorować zmiany poziomów zanieczyszczenia w poszczególnych elementach środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych,

 • potrafi uzyskane dane przetwarzać, analizować i weryfikować z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych; zna podstawy modelowania matematycznego zjawisk zachodzących w środowisku,

 • jest przygotowany do przeprowadzania oceny zagrożeń inwestycji dla środowiska i waloryzacji środowiska. Potrafi sporządzać raporty oddziaływania na środowisko,

 • planuje i prowadzi eksperymenty oraz pomiary, analizuje problemy inżynierskie.

Studiuj z nami!
Złóż aplikację w systemie IRK
 • faucet_450
 • sewerage_450
 • drain_450
 • plastic_450
 • projekt_450

Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu środowiska ze znajomością zagadnień z zakresu prawa oraz ekonomii i zarządzania

które wyróżnia program kształcenia na kierunku powoduje, że absolwent:

 • potrafi określić także pozatechniczne, systemowe, aspekty związane z zanieczyszczeniem środowiska,

 • zna obowiązujące przepisy prawne oraz zagadnienia ekonomiczne,

 • potrafi dokonać oceny ekonomicznej proponowanych, a także krytycznej analizy istniejących rozwiązań,

 • wiedzę analityczną, ekonomiczną i prawną łączy z umiejętnościami inżynierskimi w zakresie urządzeń, obiektów i technologii.

Siatka przedmiotów

 

 

Student przez cały okres kształcenia oprócz przedmiotów obowiązkowych ma do wyboru 28 przedmiotów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a po piątym semestrze wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych.

 

 

Co po studiach ? - Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Interdyscyplinarne przygotowanie, w którym jednakże nacisk kładziony jest na umiejętności inżynierskie jest szczególnie istotne na rynku pracy, na którym absolwent znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w:

 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,

 • służbach ochrony środowiska,

 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska,

 • jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym,

 • prywatnych firmach konsultingowych i doradczych,

 • działach ochrony środowiska przedsiębiorstw.

loading...
  Informacje praktyczne na temat procesu rekrutacji

Back to top