Main Menu

puzzle

Inżynieria środowiska - profil ogólnoakademicki - oferta

loading...
Film promocyjny
O Kierunku
Cele kształcenia
Atuty kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

- profil ogólnoakademicki

STUDIA INŻYNIERISKIE NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (OGÓLNOAKADEMICKA) TRWAJĄ 7 SEMESTRÓW

 

Dlaczego warto u nas studiować ?

 • Program nauczania dostosowany do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych

 • Przygotowanie do zarządzania w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz gospodarki niskoemisyjnej (ochrona powietrza)

 • Staże i praktyki w firmach branżowych, zagranicznych i polskich

Studiuj z nami!
Złóż aplikację w systemie IRK
 • drain_450
 • plastic_450
 • projekt_450
 • faucet_450
 • sewerage_450

Nasze branże

 • INSTALACJE SANITARNE

 • WODOCIĄGI

 • KANALIZACJA

 • KLIMATYZACJA

 • OGRZEWNICTWO

 • GAZOWNICTWO

 • CIEPŁOWNICTWO

 • OCHRONA ATMOSFERY

 • GOSPODARKA ODPADAMI

 • OCZYSZCZANIE GRUNTÓW

Proponowana siatka przedmiotów

 

Cele kształcenia INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

- profil ogólnoakademicki

 

Ogólne cele kształcenia absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • wewnętrznych instalacji gazowych,
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • instalacji i urządzeń odciągów miejscowych i transportu pneumatycznego,
 • instalacji i urządzeń chłodniczych,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,
 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
 • wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • produkcji mało- i bezodpadowej w różnych gałęziach gospodarki,
 • ochrony środowiska przyrodniczego (wody, powietrza i gleby) przed degradacją,
 • planowania i działalności proekologicznej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • układów i systemów pomiarowych zanieczyszczeń środowiska,
 • diagnostyki procesów przetwarzania energii i optymalizacji procesów cieplnych,
 • termicznej utylizacji odpadów,
 • planowania działalności proekologicznej związanej z procesami przetwarzania energii
loading...
  Informacje praktyczne na temat procesu rekrutacji

Back to top