Podstawowe zasady

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi nabór na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska na rok akademicki 2018/2019. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Do studiowania na studiach III stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), określone w art. 2 ust. 1 pkt. 18g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy, oraz spełnia warunki rekrutacji określone w tabeli podanej w załączniku 1 do Uchwały nr 185/2017/2018 Senatu PCz z dnia 21 marca 2018 roku, a także uzyska pozytywny wynik w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2018/2019 określa:

Uchwała nr 185/2017/2018 Senatu PCz z dnia 21 marca 2018 roku.  

 

Kryterium kwalifikacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, zgodnie z § 4 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały stanowią:

 • średnia arytmetyczna ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego* i specjalistycznego programu komputerowego (o ile kandydat takie posiada).
  * zgodnie z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. – poz. 261 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rekrutacja na studia III stopnia odbywa się w drodze konkursu. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w kolejności wynikającej z ustalonej punktacji w ramach limitu wynoszącego 18 miejsc. Przyjęcia odbywają się wyłącznie w ramach ustalonego limitu. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Rejestrację kandydatów na studia doktoranckie przeprowadza się w systemie IRK.

 

 Terminy

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 18 czerwca 2018 r. do 20 września 2018 r. Rejestracja elektroniczna w systemie IRK rozpoczyna się 18 czerwca 2018 r. o godz. 800 i kończy 20 września 2018 r. o godz. 2300. Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu 21 września 2018 r. o godz. 1300.

Uwaga!!!  Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 117 (Budynek Dziekanatu, ul. Dąbrowskiego 73).

Procedura        

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.irk.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne oraz drukuje podanie wygenerowane w systemie IRK.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione w podaniu jako załączniki, a następnie składa je w teczce w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Procedura postępowania kwalifikacyjnego jest określana przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną i obejmuje:
  • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,
  • termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
  • zasady punktacji rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zakres rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową, przedkłada autoreferat na temat swoich dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń naukowych oraz odpowiada na pytania komisji.
 6. Komisja dokonuje oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydata zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji, mając na uwadze: jego wypowiedź w trakcie prezentacji autoreferatu, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej. Każdy z członków komisji konkursowej przyznaje punkty w zakresie od 0 do 5, a na podstawie ocen cząstkowych ustalana jest średnia arytmetyczna oceny rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 5 punktów). Pozostałe składowe końcowej oceny kandydata oraz punktacja postępowania rekrutacyjnego opisane są dokładnie w Załączniku nr 2 Uchwały nr 185/2017/2018 Senatu PCz z dnia 21 marca 2018 roku.
 7. W oparciu o wyniki postępowania konkursowego tworzy się listę rankingową. Zostają przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów, w granicach ustalonego limitu wynoszącego 18 miejsc. Dokładniejsze szczegóły dotyczące minimalnej ilości punktów uprawniającej do przyjęcia na studia doktoranckie zostaną podane przed rozpoczęciem rekrutacji.
 8. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 9. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK oraz ewentualnie wnioski o:
  a) przyznanie stypendium doktoranckiego,
  b) przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
  c) stypendium z pomocy materialnej,
  d) stypendium rektora.
 • kwestionariusz osobowy pobierz,
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia (z zastrzeżeniem pkt 2 §1) lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych lub społecznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w której kandydat na studia III stopnia składa dokumenty (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065)),
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przedkłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie na studia trzeciego stopnia),
 • trzy zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm),
 • kopia dowodu tożsamości,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie inżynieria środowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez Wydział Infrastruktury i Środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 roku poz. 1144),
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim pobierz,
 • pisemna zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej pobierz,
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (o ile kandydat takie posiada),
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada), w tym kopie publikacji oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) pobierz

 

Opłata rekrutacyjna

Brak opłaty rekrutacyjnej.

 

Limit przyjęć

Limit przyjęć na rok akademicki 2017/2018 wynosi 18 miejsc.

Miejsce składania dokumentów

Politechnika Częstochowska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

ul. Dąbrowskiego 73 ; 42-201 Częstochowa

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna pok. 115

Czynne:  poniedziałek i wtorek w godz. 11:00 - 13:00

tel. 34 32 50 466 ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W okresie urlopowym, od 16 lipca do 31 sierpnia 2018 r. dokumenty będą mogły być przyjmowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dla studiów I i II stopnia w wyznaczonych terminach i godzinach jej pracy (pok. 115, tel. 34 32 50 466) lub bezpośrednio w Dziekanacie po uprzednim umówieniu telefonicznym (pod nr tel. 34 3250463).


O ile to możliwe, proszę rozważyć składanie dokumentów i pobieranie skierowań na badania w przychodni medycyny pracy przed okresem urlopowym (przed 16 lipca) lub po okresie urlopowym (po 1 września). Możliwe jest również przesyłanie dokumentów pocztą. Informacje na temat zmian terminów i godzin pracy Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej będą na bieżąco podawane w systemie IRK (w opisie kierunku studiów i procedury rekrutacji).