Działalność naukowo-badawcza Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych skupiona jest wokół problematyki szeroko rozumianej konwersji energii, której celem są badania oraz optymalizacja istniejących, jak również opracowanie nowych wysokoefektywnych technologii energetycznych spełniających najsurowsze wymagania w zakresie oddziaływania na środowisko.

 

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Katedry należą:

 

 1. W zakresie kotłów i urządzeń energetycznych:
 • Diagnostyka i optymalizacja pracy maszyn, urządzeń, i systemów energetycznych
 • Diagnostyka oraz optymalizacja pracy układu doprowadzenia powietrza do kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF)
 • Badania aerodynamiki CWF z wykorzystaniem teorii podobieństwa przepływów oraz narzędzi symulacyjnych
 • Badania procesów wymiany ciepła w kotłach z pęcherzową (PWF) i CWF
 • Optymalizacja pracy bloków energetycznych zintegrowanych z układami do wychwytu ditlenku węgla oraz magazynowania energii
 • Analiza pracy urządzeń odpylających
 • Analiza zagadnień zmierzających do rozwiązywania problemów trwałości i niezawodności elementów kotłów z uwzględnieniem zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych
 • Analiza degradacji i korozji elementów urządzeń energetycznych oraz sposobów monitoringu procesów i ich przeciwdziałania
 • Analiza wymiany ciepła w reżimie transportu pneumatycznego
 • Analiza pracy wymienników ciepła
 1. W zakresie paliw kopalnych i odnawialnych:
 • Badania i optymalizacja procesu spalania w warunkach pęcherzowej i cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej
 • Badania procesu spalania paliw w układach wzbogaconych tlenem (oxy-fuel combustion)
 • Badania procesów spalania paliw stałych w układach z pętlą chemiczną (chemical looping combustion)
 • Badania procesów przemiału i suszenia paliw stałych z wykorzystaniem metod aktywacji mechanicznej
 • Rozwijanie i badania procesów termicznego i elektrochemicznego przetwarzania paliw kopalnych i odnawialnych
 • Optymalizacja procesu termolizy biomasy oraz produkcji i zastosowania biowęgla
 • Badania i optymalizacja układów poligeneracyjnych
 • Wytwarzanie paliw nowej generacji
 • Analizy parametrów fizyko-chemicznych paliw
 • Ekspertyzy dotyczące wykorzystania biomasy stałej w energetyce
 • Badania termicznego przetwarzania biomasy i wytwarzania biowęgla
 1. W zakresie odpadów i osadów ściekowych:
 • Rozwijanie technologii unieszkodliwiania odpadów stałych
 • Badania procesów termicznego i elektrochemicznego przetwarzania osadów ściekowych
 • Badania możliwości wykorzystania biogazu do produkcji wodoru
 • Badania związane z zastosowaniem procesów przetwarzania biogazu do celów energetycznych
 • Opracowania nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów
 • Opracowanie technologii gospodarczego wykorzystania UPS
 1. W zakresie procesów związanych z unieszkodliwianiem zanieczyszczeń gazowych:
 • Diagnostyka emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z procesów spalania ze szczególnym uwzględnieniem tlenków siarki, azotu, węgla oraz związków rtęci
 • Rozwijanie technologii oczyszczania spalin z procesów termicznego przetwarzania paliw konwencjonalnych, odnawialnych i odpadowych
 • Wytwarzanie sorbentów nowej generacji m.in. dla ograniczania niskiej emisji
 • Optymalizacja procesów odsiarczania suchego
 • Badania pojemności równowagowej adsorbentów oraz ich stopnia regeneracji
 • Badania separacji ditlenku węgla z gazów spalinowych metodą PSA, V-PSA, PTSA
 1. W zakresie nowoczesnych metod konwersji i magazynowania energii:
 • Badania węglowych ogniw paliwowych
 • Badania układów energetycznych na wykorzystanie niskojakościowego ciepła odpadowego
 • Badania związane z wytwarzaniem materiałów przeznaczonych do budowy wodorowych ogniw paliwowych
 • Badania pracy niskotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych
 • Rozwijanie systemów OZE w oparciu o nanociecze
 • Badania właściwości oraz zastosowania biowęgla