W Katedrze Inżynierii Środowiska i Biotechnologii prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące zagadnień związanych m.in. z:

Gospodarką o obiegu zamkniętym - woda, ścieki, odpady, gleba

 • wysokowydajne metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków (rozwój technologii oczyszczania ścieków III stopnia)
 • odzysk surowców ze ścieków (odzysk biogenów, metali ciężkich, kwasów humusowych)
 • zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, w tym osadów ściekowych
 • zastosowanie metod biotechnologicznych w inżynierii środowiska
 • wykorzystanie mineralnych surowców odpadowych w inżynierii środowiska
 • rola miast (smart city) w hamowaniu zmian klimatycznych - magazynowanie węgla przez zieleń miejską, efektywne zastosowanie GOZ w infrastrukturze komunalnej miast
 • analiza i modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w różnych matrycach środowiskowych
 • zarządzanie środowiskiem
 • projektowanie procesów technologicznych zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego
 • opracowanie koncepcji wdrażania GOZ w sektorze wodno-ściekowym

Gospodarką wodno-ściekowa w tym:

 • niekonwencjonalne metody dezynfekcji i koagulacji w procesach uzdatniania wody
 • zastosowanie węgli aktywnych w uzdatnianiu i odnowie wody oraz oczyszczaniu ścieków
 • zastosowanie zaawansowanych metod utleniania (AOP) w gospodarce wodno-ściekowej
 • usuwanie mikrozanieczyszczeń z wód (m.in. metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów, farmaceutyków, polichlorowanych bifenyli)
 • badanie mikrozanieczyszczeń w systemach oczyszczania ścieków
 • badania zawartości biodegradowalnej materii organicznej po procesach dezynfekcji do oceny ryzyka wynikającego z wtórnego rozwoju mikroorganizmów w systemie dystrybucji
 • badanie wysokoefektywnych metod przygotowania wody do spożycia i celów przemysłowych
 • analityka mikrobiologiczna

Unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem osadów ściekowych w tym:

 • intensyfikacja metod przetwarzania osadów ściekowych tj. wstępne kondycjonowanie osadów, kofermentacja, współkompostowanie oraz możliwość ich dalszego wykorzystania na cele przyrodnicze
 • usuwanie związków biogennych oraz innych specyficznych zanieczyszczeń (antybiotyki, mikroplastik itp.) z cieczy osadowych
 • odzysk związków biogennych z osadów ściekowych i wód odpadowych w węźle osadowym
 • usuwanie jonów metali ciężkich z osadów ściekowych przed ich zagospodarowaniem
 • zastosowanie dezintegracji ultradźwiękowej i innych metod AOP w ciągu technologicznym przeróbki osadów ściekowych
 • analiza specjacyjna metali ciężkich w osadach ściekowych i badanie zmian ich form występowania podczas procesów stabilizacji osadów
 • przemiany mikrozanieczyszczeń (PCB i WWA) podczas procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
 • kompleksowe oznaczenia analityczne próbek środowiskowych, obejmujące przygotowanie próbek, oczyszczanie ekstraktów oraz chromatograficzną analizę ilościowo-jakościową mikrozanieczyszczeń organicznych (WWA, PCB, THM)

Gospodarką odpadową w tym:

 • wykorzystanie mineralnych surowców odpadowych w inżynierii środowiska, w tym do tworzenia kompozytowych materiałów uszczelniających
 • tworzenie sorbentów nowej generacji w oparciu o substraty odpadowe
 • recykling organicznych odpadów biodegradowalnych, w tym w procesie wermikompostowania, usuwanie odorów i uszlachetnianie /wzbogacanie biogazu (zwiększanie zawartości metanu poprzez usuwanie zanieczyszczeń z biogazu takich jak CO2, H2S)
 • wykorzystanie biowęgla wytworzonego z biomasy roślinnej i innych odpadów biodegradowalnych w inżynierii środowiska
 • unieszkodliwianie produktów odpadowych powstających w oczyszczalniach ścieków w zintegrowanych procesach fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • koncepcje i technologie odzysku składników użytecznych z odpadów
 • unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • ocena wpływu składowisk odpadów na środowisko – analiza zagrożeń i metody przeciwdziałania
 • oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metod fizyczno-chemicznych i biologicznych
 • opracowanie planów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
 • ocena podatności odpadów na biodegradację w warunkach tlenowych i beztlenowych (obejmuje wyznaczenie potencjału metanowego (test BMP) a także testy respirometryczne)

 

Ochroną i remediacją gruntów w tym:

 • wykorzystanie roślin energetycznych w remediacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi
 • monitorowanie przemian mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym i glebowym
 • procesy rekultywacji, remediacji, bioremediacji i fitoremediacji środowiska gruntowo-wodnego
 • usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych ze środowiska gruntowo-wodnego
 • fitosekwestracja węgla w roślinach terenów zdegradowanych i miejskich

 

Wykorzystaniem metod biotechnologicznych w inżynierii środowiska

w tym:

 • biologiczne metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
 • badanie aktywności biologicznej mikroorganizmów w procesach usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków
 • zastosowanie testów toksyczności do oceny stanu środowiska
 • wykorzystanie metod biologii molekularnej w celach diagnostycznych środowiska
 • badanie poziomu ekspresji wybranych genów