1. Studenci, którzy odbyli praktykę lub zajęcia praktyczne uzyskują jej potwierdzenie w Dzienniku Praktyk Studenckich lub Dzienniku Zajęć Praktycznych. Ostatecznego zaliczenia praktyki (wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta) dokonuje Opiekun praktyki lub zajęć praktycznych na podstawie złożonego Dziennika Praktyk Studenckich lub Dziennika Zajęć Praktycznych zawierającego:
  • pieczęć Wydziału,
  • pieczęć Zakładu wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk oraz osoby reprezentującej Zakład,
  • wypełnioną kartę przebiegu praktyki lub zajęć praktycznych,
  • opinię zakładu o praktykancie,
  • ocenę końcową odbytej praktyki lub zajęć praktycznych.
 2. Do oceny przydatności praktyk i zajęć praktycznych w toku kształcenia służy Ankieta Praktyk Studenckich / Zajęć Praktycznych (Załącznik nr 8), którą student wypełnia po zakończeniu odbywania w/w zajęć i dołącza do dokumentów wymaganych podczas zaliczenia.
 3. Po zrealizowaniu praktyki student wypełnia dodatkowo w indeksie, w części dotyczącej praktyki, rubryki: nazwa i siedziba pracodawcy, czas trwania praktyki.
 4. Za zaliczenie praktyki lub zajęć praktycznych student uzyskuje ocenę oraz punkty ECTS w wymiarze przewidzianym dla realizowanego kierunku studiów.
 5. Dla kierunków o profilu praktycznym, z uwagi na ich charakter, nie ma możliwości zaliczenia praktyk lub zajęć praktycznych bez konieczności ich odbywania.

Uwaga:
Dla kierunków o profilu praktycznym, z uwagi na ich charakter, nie ma możliwości uzyskiwania zwolnień z odbywania praktyki.