Za ostateczny termin zaliczenia praktyki lub zajęć praktycznych uznaje się wpis do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przez Opiekuna praktyki lub zajęć praktycznych dokonany nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zamykającej dany rok akademicki.
W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z §12 pkt.4 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej student może zwrócić się do Dziekana z prośbą o odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany w planie studiów i programie kształcenia.
Zaliczenie zajęć praktycznych potwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta musi być dokonane w terminie przewidzianym dla poszczególnych semestrów.