Dla studiów o profilu praktycznym obowiązuje następująca kolejność organizacji praktyk / zajęć praktycznych:

 1. student zostaje skierowany przez Wydział lub samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki i/lub zajęć praktycznych zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub siedziby Uczelni,
 2. w przypadku indywidualnego wyboru miejsca praktyk i/lub zajęć praktycznych, student składa podanie o przyjęcie na praktykę i lub/zajęcia praktyczne do wybranego Zakładu pracy (Załącznik nr 2 - student wybiera właściwy dla studiowanego kierunku) dołączając druk zgody na odbycie praktyki - Załącznik nr 3),
 3. podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Zgodę na odbycie praktyki / zajęć praktycznych student dostarcza do Opiekuna w terminie wyznaczonym przez niego,
 4. po uzyskaniu akceptacji programu i terminu praktyki Opiekun przygotowuje dla każdego studenta 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich lub Porozumienia w sprawie organizacji zajęć praktycznych zawieranego pomiędzy Politechniką Częstochowską, a Zakładem Pracy, w którym będzie odbywana praktyka i/lub zajęcia praktyczne,
 5. podpisane przez osobę upoważnioną ze strony Uczelni Porozumienia Opiekun praktyk / zajęć praktycznych przekazuje do Zakładu Pracy celem podpisania zwrotnego egzemplarzy przez prawnego reprezentanta Zakładu, przy czym jeden egzemplarz Porozumienia przeznaczony jest dla Zakładu Pracy, natomiast drugi egzemplarz Wydział przechowuje w dokumentacji przebiegu studiów każdego studenta,
 6. student przedstawia w Dziekanacie wydrukowany Dziennik Praktyki Studenckiej (Załącznik nr 6) lub Dziennik Zajęć Praktycznych (Załącznik nr 7) celem opieczętowania,
 7. po odbyciu praktyki / zajęć praktycznych student dostarcza wypełniony Dziennik Praktyki Studenckiej lub Dziennik Zajęć Praktycznych do Opiekuna odpowiedzialnego za realizację tych zajęć,
 8. Opiekun Praktyk / Zajęć Praktycznych ma obowiązek przekazać do Dziekanatu WIiŚ nie później niż do dnia 30 września bieżącego roku akademickiego dokumentację dotyczącą praktyk i/lub zajęć praktycznych, tj:
  • podpisane przez Zakład Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich lub Porozumienie w sprawie organizacji zajęć praktycznych,
  • Zgodę na odbycie praktyki / zajęć praktycznych w przypadku realizacji w/w zajęć w tym trybie
  • Dziennik Praktyki Studenckiej lub Dziennik Zajęć Praktycznych.

Uwaga: Program praktyk / zajęć praktycznych
Przed przystąpieniem do odbywania praktyki lub zajęć praktycznych student opracowuje w porozumieniu z Opiekunem, program uwzględniający zakres tematyczny przewidziany dla danego kierunku studiów.