Integralną częścią programu studiów obowiązującego studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu praktycznym są praktyki studenckie i zajęcia praktyczne. Praktyka i zajęcia praktyczne realizowane są w trakcie semestru i w wymiarze przewidzianym w programie kształcenia dla danego kierunku.
Poniżej wymiar oraz semestr odbywania praktyki i zajęć praktycznych dla kierunku:


Energetyka:

  •  Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2015/2016
    •  praktyki – wymiar: 15 tygodni (375h), termin odbywania: semestr VI;
    •  zajęcia praktyczne – wymiar 45 godzin/semestr, termin odbywania: w trakcie semestru II, III, IV, V,VII, VIII;
  •  Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2016/2017 i dalej
    •  praktyki – wymiar: 15 tygodni (300h), termin odbywania: semestr VII;
    •  zajęcia praktyczne – wymiar 45 godzin/semestr, termin odbywania: w trakcie semestru III, IV, V, VI, VIII;


Dzienna i tygodniowa liczba realizowanych godzin praktyki i/lub zajęć praktycznych może być elastyczna zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami lub możliwościami placówki przyjmującej studenta.
Praktyka i zajęcia praktyczne traktowane są jak pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem oceny do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenie praktyk i zajęć praktycznych wymaganych przez plany studiów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Na czas odbywania praktyki i zajęć praktycznych studenci nie posiadający indywidualnego ubezpieczenia są ubezpieczani na ogólnych zasadach obowiązujących na Uczelni. Brak ubezpieczenia będzie skutkował niedopuszczeniem do odbywania zajęć praktycznych lub praktyki. W przypadku zdarzeń losowych wymagających przedłużenia realizacji praktyki i/lub zajęć praktycznych po 30 czerwca danego roku akademickiego, konieczne jest rozszerzenie ubezpieczenia na okres przedłużenia realizacji w/w zajęć.
Obowiązkiem studenta przed rozpoczęciem praktyki i/lub zajęć praktycznych jest zapoznanie się z odpowiednimi procedurami i podpisanie oświadczenia o przyjęciu ich do wiadomości (Załącznik nr 1 druk do pobrania).

Wszystkie sprawy związane z organizacją i realizacją praktyk /zajęć praktycznych organizują powołani w bieżącym roku akademickim opiekunowie dla danego kierunku o profilu praktycznym.
Osobą odpowiedzialną za realizację praktyk/zajęć praktycznych dla wszystkich kierunków studiów na Wydziale Infrastruktury i Środowiska jest Pełnomocnik ds. Praktyk dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz, który rozstrzyga sprawy nieuregulowane wytycznymi w godzinach konsultacji w pokoju nr 10 (ul.Brzeźnicka).