P R A K T Y K I - wpisy 
10.09.2019 r. godz. 800 - 93017.09.2019 r. godz. 800 - 900
11.09.2019 r. godz. 800 - 100018.09.2019 r. godz. 800 - 900
12.09.2019 r. godz. 800 - 90019.09.2019 r. godz. 800 - 1000
16.09.2019 r. godz. 800 - 900 

 

Zaliczenia wpisuje Pełnomocnik ds. Praktyk w pok. 10 (ul.Brzeźnicka)
Poza wyznaczonymi terminami wpisów nie będzie się dokonywać !!!
Z uwagi na konieczność sporządzenia raportu z odbywania praktyk do dnia 20.09.2017 r. podane terminy są terminami ostatecznymi.

Do wpisu należy przygotować:

 • Jeden egzemplarz Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich, podpisanego przez Zakład pracy i Uczelnię
 • Dziennik Praktyk Studenckich (oddajemy w formie trwale zespolonej – zszytej!) zawierający:
 • pieczęć Wydziału,
 • pieczęć Zakładu wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk oraz osoby reprezentującej Zakład,
 • wypełnioną kartę przebiegu praktyki wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk,
 • opinię zakładu o praktykancie,
 • ocenę końcową odbytej praktyki.
 • wypełnioną Ankietę Praktyk,
 • prawidłowo wypełniony indeks tj:
 • praktykę wpisujemy jak każdy przedmiot w kolejnej rubryce indeksu zgodnie z karta zaliczeniową
 • dodatkowo wpisuje się praktykę w części końcowej indeksu przeznaczonej na praktyki wg poniższego schematu:
 • w rubryce : Nazwa zakładu wpisujemy:
  Praktyka zawodowa + nazwa zakładu wraz z adresem, gdzie odbywała się praktyka
 • w rubryce termin wpisujemy:
  datę odbywania praktyki zgodną z Dziennikiem Praktyk

Osoby, które uzyskały zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia, wykonywanej działalności lub wcześniejszego odbywania praktyk w innej szkole wyższej przynoszą kopię zgody na zaliczenie praktyki wraz z dołączonym dokumentem zawierającym ocenę oraz prawidłowo wypełniony indeks ! Jedyna zmiana dotyczy sposobu wypisania praktyki w końcowej części indeksu:

w rubryce "Nazwa zakładu" wpisujemy:

Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia
lub
Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie prowadzonej działalności zawodowej
lub
Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie odbywania praktyki w innej szkole wyższej

w rubryce "termin" wpisujemy:

liczbę tygodni przewidzianą dla każdego kierunku