1. Studenci, którzy odbyli praktykę uzyskują jej potwierdzenie w Dzienniku Praktyk Studenckich. Ostatecznego zaliczenia praktyki (wpis do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta) dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk WIiŚ na podstawie złożonego Dziennika Praktyk Studenckich zawierającego:
  • pieczęć Wydziału,
  • pieczęć Zakładu wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk oraz osoby reprezentującej Zakład,
  • wypełnioną kartę przebiegu praktyki,
  • opinię zakładu o praktykancie,
  • ocenę końcową odbytej praktyki.
 2. Do oceny przydatności praktyk w toku kształcenia służy Ankieta Praktyk Studenckich (Załącznik nr 7 druk), którą student wypełnia po zakończeniu odbywania w/w zajęć i dołącza do dokumentów wymaganych podczas zaliczenia.
 3. Po zrealizowaniu praktyki, student wypełnia dodatkowo w indeksie, w części dotyczącej praktyki, rubryki: nazwa i siedziba pracodawcy, czas trwania praktyki.
 4. Za zaliczenie praktyki student uzyskuje ocenę oraz punkty ECTS w wymiarze przewidzianym dla realizowanego kierunku studiów.
 5. Z obowiązku odbywania praktyki zgodnie z §12 pkt.3 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej student może być zwolniony na podstawie udokumentowania pracy w odpowiednim zawodzie lub udokumentowania zaliczenia praktyki w innej szkole wyższej o profilu zgodnym ze studiowanym kierunkiem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prodziekan ds. Nauczania po złożeniu przez studenta podania (Załącznik nr 8, Załącznik 9, Załącznik 10) zaopiniowanego przez Pełnomocnika ds. Praktyk w terminie nie później niż do 15 maja bieżącego roku akademickiego.
 6. Na podstawie uzyskanej zgody Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki poprzez wpis do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Student zobowiązany jest do wypełnienia w indeksie w części dotyczącej praktyki, rubryki:
  • nazwa i siedziba pracodawcy wpisem: zaliczenie na podstawie zwolnienia z praktyk,
  • czas trwania praktyki wpisem: w wymiarze przewidzianym w programie kształcenia dla danego kierunku (odpowiednia ilość tygodni)