Za ostateczny termin zaliczenia praktyki uznaje się wpis do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk WIiŚ dokonany nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zamykającej dany rok akademicki.

W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z §12 pkt.4 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej student może zwrócić się do Dziekana z prośbą o odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany w planie studiów i programie kształcenia. Nie dotyczy to studentów kierunków, dla których praktykę przewidziano w programie na przedostatnim semestrze studiów.

Pełnomocnik ds. Praktyk dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek przyjmuje w sprawie praktyk
w godzinach konsulatacji t.j. środa w godz. 1000-1200 i w czwartek od 1200-1400
w pokoju nr 10 (ul.Brzeźnicka)