Dla studiów o profilu ogólnoakademickim obowiązuje następująca kolejność organizacji praktyk:

  1. Student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub siedziby Uczelni,.
  2. W pierwszej kolejności student składa indywidualne podanie o przyjęcie na praktykę do wybranego Zakładu pracy (Załącznik nr 2 - student wybiera właściwy dla studiowanego kierunku) dołączając druk zgody na odbycie praktyki (Załącznik nr 3).
  3. Podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Zgodę na odbycie praktyki student dostarcza do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk WIiŚ w terminie nie później niż do dnia 15 maja bieżącego roku akademickiego.
  4. Po uzyskaniu akceptacji programu i terminu praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, Zespół ds. Praktyk przygotowuje dla każdego studenta 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich zawieranego pomiędzy Politechniką Częstochowską, a Zakładem Pracy, w którym będzie odbywana praktyka.
  5. Podpisane przez osobę upoważnioną ze strony Uczelni Porozumienia student odbiera z Dziekanatu WIiŚ nie później niż do dnia 20 czerwca bieżącego roku akademickiego (o terminie odbioru studenci każdorazowo zostaną powiadomieni za pomocą strony internetowej Wydziału), celem podpisania zwrotnego obu egzemplarzy przez prawnego reprezentanta Zakładu, przy czym jeden egzemplarz Porozumienia przeznaczony jest dla Zakładu pracy, natomiast drugi egzemplarz student zatrzymuje do czasu zakończenia praktyki.
  6. Student przedstawia w Dziekanacie wydrukowany Dziennik Praktyki Studenckiej (Załącznik nr 5) celem opieczętowania.
  7. Po odbyciu praktyki student dostarcza jeden egzemplarz Porozumienia wraz z wypełnionym Dziennikiem Praktyki Studenckiej Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk celem uzyskania zaliczenia.

Uwaga: Program praktyk
Przed przystąpieniem do odbywania praktyki student opracowuje w porozumieniu z Zakładem, w którym będzie odbywać praktykę, program uwzględniający zakres tematyczny przewidziany dla poszczególnych kierunków studiów stanowiący (Załącznik nr 6). Uzgodniony, indywidualny, program praktyki zawarty w formularzu zgody Zakładu na odbycie praktyki (Załącznik nr 3) jest akceptowany w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk WIiŚ.