Integralną częścią programu studiów obowiązującego studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim są praktyki studenckie. Praktyka studencka na kierunkach o profilu ogólnoakademickim musi być zrealizowana w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, pierwszy tydzień września) po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej, w wymiarze przewidzianym w programie kształcenia dla danego kierunku i zaliczona przed końcem semestru, na którym przewidziano jej realizację. Poniżej wymiar oraz semestr, po którym odbywana jest praktyka dla poszczególnych kierunków studiów:

  • Inżynieria Środowiska:
   • Stopień I (studia stacjonarne) - wymiar: 6 tygodni, termin odbywania: po zakończeniu semestru VI(według starej siatki); po zakończeniu semestru IV (według nowej siatki);
   • Stopień I (studia niestacjonarne) - wymiar: 4 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu semestru VI;
   • Stopień II (studia stacjonarne) - wymiar: 4 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu II semestru;
  • Biotechnologia (studia stacjonarne, I stopień) - wymiar: 4 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu IV semestru;
  • Energetyka (studia niestacjonarne, I stopień) - wymiar: 4 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu VI semestru;
  • Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych (studia stacjonarne, I stopień):
   • wymiar: 2 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu IV semestru;
   • wymiar: 4 tygodnie, termin odbywania: po zakończeniu VI semestru.

Praktyka traktowana jest jak pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem oceny do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenie praktyk wymaganych przez plany studiów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
Za tydzień praktyki przyjmuje się co najmniej 5 godzinne przebywanie na terenie jednostki, w której jest realizowana praktyka przez 5 dni roboczych. Na czas odbywania praktyki studenci nie posiadający indywidualnego ubezpieczenia są ubezpieczani na ogólnych zasadach obowiązujących na Uczelni. Obowiązkiem studenta przed rozpoczęciem praktyki jest zapoznanie się z odpowiednimi procedurami i podpisanie oświadczenia o ich przyjęciu do wiadomości (Załącznik nr 1).

Pełnomocnik ds. Praktyk dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz. przyjmuje w sprawie praktyk
w pokoju nr 10 (ul.Brzeźnicka)

Informacje bieżące