Poniżej zamieszczono wybrane fragmenty obowiązującej procedury dyplomowania. Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, obowiązujący studentów wszystkich rodzajów i form studiów. Dokument stanowi rozwinięcie i uzupełnienie treści zawartych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, w Rozporządzeniu MNiSW W sprawie dokumentacji przebiegu  studiów w Regulaminie Studiów PCz w Zarządzenie Rektora 186/2019, i w Zarządzenie Rektora 275/2019  
 
 
 

 Procedura dyplomowania

 

Wymagania stawiane pracom dyplomowym:

 • Zapisy na tematy prac dyplomowych odbywają się u kierownika dydaktycznego.
 • Praca dyplomowa jest realizowana przez studenta pod kierunkiem promotora. Jest dziełem samodzielnym studenta, a rolą promotora jest pomoc i nadzór merytoryczny podczas jej realizacji. W przypadku wykonywania pracy badawczej – laboratoryjnej, student uzyskuje od promotora akceptację sposobu prowadzenia badań.
 • Seminarium dyplomowe na Wydziale Infrastruktury i Środowiska jest obowiązkowym przedmiotem na ostatnim semestrze studiów, w wymiarze niezbędnym do zrealizowania efektów kształcenia. Seminarium jest prowadzone przez doświadczonego nauczyciela akademickiego.

Seminarium dyplomowe

 • W ramach seminarium dyplomowego student zdobywa wiedzę dotyczącą redagowania pracy dyplomowej, badań literaturowych, wykorzystania baz danych oraz innych dobranych źródeł w zakresie tematyki pracy dyplomowej, formułowania wniosków oraz uzasadniania opinii. Podczas seminarium dyplomowego omawiane są również zagadnienia dotyczące praw autorskich.
 • Na seminarium student przedstawia ustalony z promotorem harmonogram pracym pracy, z wyodrębnionym celem i zakresem pracy oraz podstawowym wykazem literatury z tego zakresu. Student przygotowuje również prezentację ustną, wspomaganą wykorzystaniem współczesnych środków technicznych, do zobrazowania uzyskanych wyników. 

Egzemplarz pracy dyplomowej powinien zawierać:

 • stronę tytułową przygotowaną zgodnie ze wzorem (Załącznik 2),
 • tekst pracy, napisany zgodnie z wymaganiami formalnymi i edycyjnymi, wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę (Załącznik 3),
 • płytę CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej, opisaną wg Załącznika 4, przytwierdzoną do oprawy pracy dyplomowej w sposób trwały i bezpieczny dla płyty. Elektroniczna wersja pracy nie może być zabezpieczona przed sprawdzaniem i kopiowaniem i musi być zapisana w pliku w formacie edytora tekstu (np.: .doc, .docx) oraz w formacie .pdf. Plik w formacie .pdf nie może zajmować więcej niż 10MB. W przypadku, gdy plik zajmuje więcej niż 10MB należy przed konwersją pliku do formatu .pdf zmniejszyć domyślą rozdzielczość wszystkich obrazów w dokumencie do najniższej (96ppi) zgodnie z instrukcją opisaną w Załączniku 9  Nazewnictwo pliku zamieszczono w Załączniku 4,
 •  oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy (Załącznik 5) wraz z oświadczeniem autora o zgodności wersji tekstowej pracy z wersją elektroniczną na stałe przytwierdzone do pracy,
 • kartę informacyjną egzaminu dyplomowego wypełnioną przez studenta (Załącznik 6) luźno dołączoną do pracy.

Składanie pracy dyplomowej

 • Student zobowiązany jest do złożenia wersji pracy dyplomowej przygotowanej do obrony nie późnej niż w terminie:

-do końca kwietnia – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;

-do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

 • Przed złożeniem pracy dyplomowej przez studenta promotor informuje studenta o tym, że praca zostanie sprawdzona przez system antyplagiatowy oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej wynikającej z dokonania plagiatu.
 • Student składa wydruk oraz wersję elektroniczną pracy dyplomowej na płycie CD/DVD u promotora. Dołączona do pracy wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją drukowaną. Promotor ma prawo skontrolowania czy wersja elektroniczna pracy jest zgodna z dostarczonym wydrukiem.
 • Po otrzymaniu gotowej wersji pracy dyplomowej, promotor pracy dyplomowej zobowiązany jest do niezwłocznego przeprowadzenia badania oryginalności pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Po sprawdzeniu pracy, która nie budzi zastrzeżeń co do jej oryginalności, promotor akceptuje raport JSA. Akceptacja raportu służy ostatecznemu potwierdzeniu, że w ocenie promotora przebadana praca nie jest plagiatem i zostaje przez niego dopuszczona w ostatecznej formie do obrony.
 • Podpis promotora oznacza, że praca została sprawdzona w JSA i nie posiada znamion plagiatu oraz, że student dopełnił wymogi związane ze złożeniem pracy dyplomowej. Promotor akceptuje pracę potwierdzając ten fakt wpisem na stronie tytułowej „Praca przyjęta” wraz z datą przyjęcia i własnoręcznym podpisem. Po akceptacji pracy promotor przesyła drogą e-mailową wersję elektroniczną zapisaną w formacie .pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości email, promotor wpisuje: Nazwisko i Imię dyplomanta oraz rodzaj pracy oraz rodzaj studiów. Na przykład: Kowalski_Jan_praca_inżynierska_stacjonarne, Kowalska_Janina_praca_inżynierska_niestacjonarne
 • Kierownik dydaktyczny wyznacza recenzenta pracy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów PCz. Dziekanat przygotowuje druki recenzji (Załącznik 7) dla promotora i recenzenta oraz przekazuje je promotorowi oraz recenzentowi pracy. Recenzent dodatkowo otrzymuje egzemplarz recenzowanej pracy dyplomowej.
 • Promotor oraz recenzent przekazują recenzje pracy dyplomowej do dziekanatu w terminie nieprzekraczającym jednego tygodnia od dnia otrzymania druków recenzji, przy czym recenzent przekazuje również do dziekanatu egzemplarz recenzowanej pracy dyplomowej.
 • Promotor wpisuje ocenę z pracy dyplomowej, wynikającą z obu recenzji, do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć studenta. Ocenę pracy dyplomowej wpisaną do indeksu stanowi średnia ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów PCz. Jeżeli zachodzi potrzeba, ocenę zaokrągla się w górę.
 • Po wpisaniu oceny z pracy dyplomowej do indeksu przez promotora, student składa niezwłocznie w dziekanacie Indeks wraz z kartą osiągnięć okresowych. Na stronie z wpisem ocen z ostatniego semestru student wpisuje ołówkiem średnią ważoną ocen z przebiegu studiów, gdzie wagą jest liczba punktów ECTS przydzielonych do przedmiotu.
 • Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określaRegulamin Studiów PCz
 • Kierownik dydaktyczny wyznacza termin egzaminu dyplomowego.
 • Dziekanat przygotowuje Protokół egzaminu dyplomowego (Załącznik 8).
 • Prace dyplomowe w postaci wydruku wraz w płytą CD/DVD archiwizowane są przez Dziekanat w teczce akt osobowych absolwenta.
 • Student, który nie złożył pracy dyplomowej w określonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów może nastąpić w trybie określonym w Regulaminie Studiów PCz

Przebieg egzaminu dyplomowego

 • Egzamin dyplomowy składa się z egzaminu kierunkowego i obrony pracy dyplomowej. W ramach egzaminu kierunkowego dyplomant odpowiada na trzy pytania wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej lub wylosowane spośród zestawów pytań przygotowanych przez jednostki wydziałowe (katedry).
 • Obrona pracy dyplomowej powinna obejmować przedstawienie przez dyplomanta głównych celów, wyników oraz wniosków wynikających z pracy. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dyplomantowi odnośnie pracy dyplomowej. Zalecane jest użycie do prezentacji nowoczesnych technik multimedialnych. Prezentacja pracy dyplomowej nie powinna przekraczać 7 min.

Praca dyplomowa w kilku krokach


1.STUDENT: Złożenie pracy do promotora

2.PROMOTOR: Sprawdzenie przez promotora pracy Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

3.PROMOTOR: Przyjęcie pracy przez promotora (lub skierowanie do poprawy pracy w przypadku stwierdzenia plagiatu)

4.STUDENT: Złożenie pracy do promotora w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną, kartą egzaminu i wpiętym oświadczeniem

5.PROMOTOR: Złożenie pracy przez promotora w dziekanacie wraz z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (ostateczny termin to koniec kwietnia lub koniec września w zależności od ostatniego semestru zajęć) oraz zamieszczenie wersji elektronicznej w bazie dyplomów

6.PROMOTOR, RECENZENT: Ocena pracy przez recenzenta i promotora

7.STUDENT, PROMOTOR: Wpisanie oceny pracy do indeksu i karty zaliczeniowej

8.STUDENT: Złożenie przez studenta w dziekanacie:

 • indeksu i karty zaliczeniowej (z kompletem zaliczeń) wraz z obliczoną średnią z ocen
 • 4 zdjęć do dyplomu
 • zaświadczenia o opłacie za dyplom

9.PROMOTOR: Dostarczenie przez promotora do dziekanatu pracy dyplomowej wraz z recenzjami

10.STUDENT, PROMOTOR: Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej

 Procedura dyplomowania