Pracownicy Katedry prowadzą cykl warsztatów laboratoryjnych obejmujących następujące zagadnienia:

 1. Izolacja DNA z próbek środowiskowych i ocena ilościowa uzyskanego materiału
 2. Elektroforeza DNA lub białek
 3. Reakcja PCR
 4. Mikrorozmnażanie roślin in vitro
 5. Izolacja białek z materiału biologicznego
 6. Rozdział białek w żelu poliakrylamidowym – SDS-PAGE
 7. Analiza stopnia degradacji DNA pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych – Comet Assay
 8. Zakładanie hodowli in vitro, hodowle kalusa roślin, klonowanie roślin, wpływ hormonów roślinnych na rozwój roślin w warunkach in vitro
 9.  Podstawowe techniki mikrobiologiczne: posiew bakterii oraz grzybów na podłożach różnicujących, namnażanie mikroorganizmów, identyfikacja mikroorganizmów, mikroskopowanie. Podstawowe techniki mikrobiologiczne - zasady izolowania i hodowli drobnoustrojów.
 10. Analiza jakościowa – wykrywanie kationów i anionów
 11. Reakcje charakterystyczne dla różnych związków organicznych – np. wykrywanie cukrów, białek, aldehydów.
 12. Analiza spektrofotometryczna fosforu – spektrofotometr UV-VIS, prawo Lamberta- Beera, krzywa wzorcowa.
 13. Wyznaczanie wartości pH roztworów elektrolitów, wskaźniki kwasowo – zasadowe
 14. Kolorowy zawrót głowy – badanie odczynu różnych substancji codziennego użytku (owoce, ocet, mydło, soda, amoniak do pieczenia itp.) przy użyciu wskaźników kwasowo – zasadowych
 15. Biały + biały = malinowy? Miareczkowanie kwasowo - zasadowe wobec fenoloftaleiny i oranżu metylowego
 16. Karmimy nasze rośliny – pokaz kolorymetrycznego oznaczania np. fosforanów, azotanów czy amoniaku z zastosowaniem skali wzorców i spektrofotometru
 17. Formy CO2 w wodzie
 18. Jak usunąć mikrozanieczyszczenia organiczne z wody?
 19. Analiza miareczkowa – jedna z następujących: alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), argentometria, kompleksometria.
 20. Podstawy chromatografii.
 21. Komórki i tkanki obserwacje mikroskopowe: cebula, plazmoliza/ Przejawy życiowe komórki - obserwacje mikroskopowe zjawiska plazmolizy oraz ruchu cytoplazmy.
 22. Barwienie Grama/ Przejawy życiowe komórki - obserwacje mikroskopowe zjawiska plazmolizy oraz ruchu cytoplazmy.
 23. Aminokwasy i białka: wykrywanie wiązania peptydowego, wykrywanie wolnych grup aminowych za pomocą ninhydryny.
 24. Enzymy: Oznaczanie aktywności hydrolaz.
 25. Cukry: własności redukcyjne cukrów, badanie rozpuszczalności cukrów
 26. Tłuszcze: Zmydlanie tłuszczów
 27. Barwniki roślinne: Wyodrębnianie i reakcje charakterystyczne barwników roślinnych
 28. Wyodrębnianie i reakcje charakterystyczne dla witaminy C, A
 29. Oznaczanie podstawowych wskaźników chemicznych, fizycznych, tlenowych istotnych
  z punktu określania jakości ścieków oraz efektywności metod stabilizacji osadów ściekowych. Zakres ćwiczenia obejmuje analizę następujących wskaźników: zasadowość, pH, ChZT, BZT, zawiesina ogólna, TKN, azot amonowy, OWO, fosfor i fosforany, sucha masa, sucha masa organiczna, LKT.
 30. Badanie laboratoryjne z technologii osadów ściekowych - oznaczanie czasu ssania kapilarnego, oznaczanie indeksu objętościowego osadu czynnego, oporu właściwego filtracji współczynnika ściśliwości czy np. efektywności wirowania w zależności od czasu wirowania.
 31. Metody zaawansowanego utleniania w technologii oczyszczania wody i ścieków (np. ozonowanie, fotokataliza, Fenton).
 32. Badanie skuteczności usuwania barwnika ze ścieków przy użyciu węgli aktywnych - sorpcja.
 33. Pokazanie na modelowych stanowiskach idei koagulacji i flokulacji.
 34. Analiza makroskopowa osadu czynnego może też wprowadzenie do mikrobiologicznej analizy ścieków (czyli o technice posiewów i wykonanie np. posiewów dla mezofilów, psychrofilów, E. coli czy Salmonella. Analiza mikroskopowa biocenozy osadu czynnego.
 35. Oznaczanie podstawowych wskaźników fizycznych i chemicznych istotnych z punktu określania metody oczyszczania wody. Zakres ćwiczenia obejmuje analizę następujących wskaźników: zasadowość, pH, ChZT (utlenialność), mętność, barwa, absorbancja UV254, OWO, żelazo, glin.
 36. Właściwości gleb - analiza składu ziarnowego, 37. Właściwości gleb - analiza pH i pojemności wodnej.

Raz do roku z okazji Światowego Dnia Wody organizowane są warsztaty dla szkół obejmujące dwa krótkie wykłady oraz 3 godzinne zajęcia laboratoryjne obejmujące następujące zagadnienia:

 • Hydrogeologii; „Woda w środowisku”
 • Obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów wodnych; oczyszczanie wody
 • Technologia wody; analityka chemiczna składu wody

Prowadzone są również wykłady oraz zajęcia laboratoryjne dla młodzieży zarówno na Politechnice Częstochowskiej jak i realizowane w formie wyjazdowej do szkół lub innych instytucji naukowo dydaktycznych. Nasi pracownicy odwiedzają targi edukacyjne i naukowe, minikonferencje organizowane przez młodzież szkolną, są zapraszani na lekcje w szkołach średnich. Istnieje możliwość realizowania wykładów z listy zaproponowanej przez naszych pracowników jak i przygotowania tematów zgodnych z oczekiwaniami nauczycieli i młodzieży szkolnej.

Proponowane tematy wykładów:

 1. Ósemka liczba magiczna – budowa atomu i tworzenie związków chemicznych - w elektronowej  teorii wiązań chemicznych
 2. Białka – podstawa życia – budowa, wykrywanie, denaturacja (pokaz)
 3. Układ okresowy pierwiastków – przewodnik każdego chemika
 4. Woda źródłem życia – pokaz oznaczenia twardości

Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia dla młodzieży przygotowujące do matury. Realizowane są kursy z przedmiotów Biologia i Chemia.

Kontakt: dr hab. inż. Anna Grosser

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (34) 32-50-152