Oferta naukowa Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką inżynierii środowiska i procesów biotechnologicznych wykorzystywanych w kształtowaniu i ochronie środowiska. Specjalizujemy się w pracach badawczo-rozwojowych, które obejmują zagadnienia innowacyjnych technologii związanych m.in. z oczyszczaniem ścieków, wody i gleby oraz oddziaływaniem różnych procesów technologicznych na środowisko.

Główne tematy badawcze pracowników Katedry ukierunkowane są na następujące zagadnienia:

 1. Opracowywanie nowych biopreparatów opartych na mikroorganizmach pozyskanych ze środowiska naturalnego w celu neutralizacji zanieczyszczeń znajdujących się m.in. w wodzie i glebach.
 2. Prowadzenie monitoringu wybranych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w wodach, ściekach i glebach.
 3. Wykorzystanie najnowocześniejszych technik biologii molekularnej i chemii analitycznej w ocenie stanu środowiska.
 4. Redukcja ilości zanieczyszczeń w środowiskach wodnym i glebowym.
 5. Przetwarzanie odpadów na drodze procesów fermentacji i kompostowania.
 6. Recykling odpadów.
 7. Oczyszczanie wody, w tym usuwanie mikrozanieczyszczeń: WWA, PCB, farmaceutyków, jonów metali ciężkich.
 8. Analiza danych środowiskowych w aspekcie oceny zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza.
 9. Badania nad tanimi adsorbentami do oczyszczania ścieków.
 10. Odzysk surowców w oczyszczalniach ścieków.
 11. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w kierunku biogospodarki o obiegu zamkniętym.
 12. Nowe technologie w ochronie gleb i gruntów.
 13. Technologie zmierzające do ograniczenia ilości zanieczyszczeń w środowisku wodnym i glebowym.
 14. Badania nowych adsorbentów (w tym węgla aktywnego, biowęgla) w celu usuwania wybranych zanieczyszczeń.
 15. Intensyfikacja procesów oczyszczania wody w układach hybrydowych.
 16. Technologie wykorzystania mineralnych surowców odpadowych.

Badania realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnego, wysoko zaawansowanego sprzętu oraz nowoczesnych stanowisk laboratoryjnych przedstawionych w zakładce Laboratoria. Korzystamy także z zaawansowanego oprogramowania dzięki, któremu modelujemy zjawiska, symulujemy działanie układów oraz prowadzimy optymalizację procesów.    

Ofertę naukowej współpracy w przedstawionym wyżej zakresie kierujemy w szczególności do jednostek badawczo-naukowych, które wspólnie z nami chciałby prowadzić badania i realizować projekty obejmujące technologie związane z inżynierią biotechnologiczną i ochroną środowiska.

Słowa kluczowe: woda, ścieki, gleba, powietrze, odpady, fermentacja, kompostowanie, recykling, adsorpcja zanieczyszczeń, zaawansowane procesy utleniania, biotechnologia w inżynierii środowiska, monitoring środowiska, oznaczanie zanieczyszczeń, analiza danych.