Plan zajęć 2018-2019 lato

W dniu 15.01.2019 r. od godziny 12:00 do 14:00 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska obowiązywać będą godziny rektorskie z uwagi na wybory z grupy doktorantów do Wydziałowej Rady Doktorantów (początek o godz. 12:00 w sali A3 na ul. Brzeźnickiej).  Kierownik studiów doktoranckich prosi wszystkich doktorantów o udział w zgromadzeniu wyborczym.

Zgoda Rektora

W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Wydziałowej Rady Doktorantów pośród doktorów Wydziału Infrastruktury i Środowiska, Komisja Wyborcza Doktorantów zgodnie z regulaminem i kalendarzem wyborczym zwołuje zgromadzenie wyborcze doktorantów: dnia 15.01.2019(wtorek) o godzinie 12:00 w sali wykładowej A3,ul. Brzeźnicka 60a( Wydział Infrastruktury i Środowiska)

Komunikat

 

W dniu 30.11.2018 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pobierania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2018/2019.

Decyzje oraz umowy stypendialne należy odebrać osobiście w biurze studiów doktoranckich (pok. 102) w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2018 r. Dokumenty będą wydawane w godz. 10-12. Odbiór dokumentów w innym terminie możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (34 32 50 460).

Doktoranci, którym przyznano świadczenia proszeni są o wypełnienie nw. oświadczenia i złożenie go w biurze studiów doktoranckich podczas odbioru decyzji i umów. Osoba, która otrzymała 2 świadczenia przygotowuje oświadczenie w 1 egzemplarzu.

Stypendium doktoranckie
Stypendium projakościowe 
Oświadczenie 

W dniu 16.11.2018 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym 2018/2019. Termin odbioru decyzji zostanie podany w najbliższym czasie.

Stypendium rektora