W dniu 27.11.2019 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listę doktorantów zakwalifikowanych do pobierania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020.

Stypendium rektora 2019/2020

W dniu 20.11.2019 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział decyzje i umowy w sprawie stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej. Listy z wynikami poniżej. Doktoranci wnoszący o ww. świadczenia na rok 2019/2020 proszeni są o odbiór dokumentów i podpisanie umów w terminie do 26.11.2019 r. Konieczne jest osobiste stawiennictwo w biurze studiów doktoranckich. Osoby, które uzyskały stypendium doktoranckie proszone są o złożenie uzupełnionego oświadczenia - formularz poniżej.

Stypendium doktoranckie 2019-2020  
Stypendium projakościowe 2019-2020  
Oświadczenie  

Plan zajęć 2019-2020 zima

Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PCz

- zmiany w programie Aktywny Samorząd – moduł II

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Od września br. wniosek o dofinasowanie można złożyć w wersji elektronicznej. W takim przypadku maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększona o 800 zł.

 

Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 r. wprowadzono Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej wraz z Zasadami przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej stanowiącymi załącznik do regulaminu. Niniejsze przepisy znajdują zastosowanie do przyznawania świadczeń uczestnikom studiów doktoranckich od roku akademickiego 2019/2020.

Regulamin