Plan zajęć 2020-2021 dla doktorantów

STYPENDIUM REKTORA
za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Termin składania wniosku: do 5.10.2020 r.
Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium rektora zgodnie z Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej - link: https://www.pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/241-2019. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia Doktorant składa w Dziekanacie Wydziału.
STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

List zapraszający
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Poitechniki Śląskiej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYDZIAŁOWEJ RADY DOKTORANTÓW WIiŚ - 30.06.2020

Kierownik studiów doktoranckich WIiŚ - dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz. - prosi WSZYSTKICH doktorantów o udział w wyborach

Komunikat KWD