W dniu 8.12.2020 r. Dział Nauki PCz. przekazał na Wydział decyzje i umowy w sprawie stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji projakościowej. Listy z wynikami poniżej.

Stypendium doktoranckie - wyniki

Stypendium projakościowe - wyniki

Doktoranci wnoszący o ww. świadczenia na rok 2020/2021 proszeni są o odbiór dokumentów i podpisanie umów w terminie do 15.12.2020 r. Konieczne jest osobiste stawiennictwo w Dziekanacie - pok. 105.

Osoby, które uzyskały stypendium doktoranckie proszone są o złożenie uzupełnionego oświadczenia - formularz poniżej.

Oświadczenie

Stypendium rektora 2020/2021 Z - wyniki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, która odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w dniach 09-11 czerwca 2021 r.

Tytuł przewodni konferencji to: „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”.

Współorganizatorami Konferencji są cztery instytucje naukowe Trójmiasta: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Ze względu na trudno przewidywalną sytuację, w przypadku przedłużającego się okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 planujemy zorganizować konferencję w trybie online.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym Komunikacie nr 1, a także na stronie www.hydromicro.pl.

Plan zajęć 2020-2021 dla doktorantów

STYPENDIUM REKTORA
za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Termin składania wniosku: do 5.10.2020 r.
Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium rektora zgodnie z Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej - link: https://www.pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/241-2019. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia Doktorant składa w Dziekanacie Wydziału.
STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA