puzzle

publons dyplom mały

We wrześniu 2017 roku został ogłoszony konkurs Public Review Peer Review Awards, aby nagrodzić najlepszych recenzentów z całego świata. W ramach konkursu zostało wyłonionych 1% najlepszych recenzentów w 26 obszarach badań "ASJC" (tj. All Science Journal Classification). 11 stycznia 2018 roku Publons z Nowej Zelandii postanowiło uhonorować dr hab. inż. Artura Błaszczuk z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych nagrodą Publons Peers Review Awards 2017 w kategorii Top Reviewers for Multidisciplinary.

kurs językowy ilustracja

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

ilustracja  warsztaty klimatyczne w IZTE

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, 29 stycznia br. odbyły się na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długookresowej strategii klimatycznej UE.

logo konkursu wiedza o środowisku

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej jest organizatorem konkursu „Wiedza o środowisku” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów i ma na celu  kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz popularyzację problematyki dotyczacej ochrony środowiska.

certyfikat elsevier Artur Błaszczuk

Czasopismo Powder Technology (IF = 2.942, 35 pkt. wg listy A MNiSW) wyróżniło nagrodą dr hab inż. Artura Błaszczuk z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych za dotychczasową współpracę w zakresie recenzji manuskryptów z tematyki przepływu ciepła w komorach paleniskowych kotłów. Jest to już kolejne wyróżnienie jakie otrzymał dr hab inż. Artur Błaszczuk od Wydawnictwa ELSEVIER.

 

Back to top