Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu osób zakwalifokowanych do pobierania świadczeń po odbiór decyzji.

Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. 11.00 - 14.00 oraz w soboty w terminach zjazdów w godz. 10.00 - 14.00


Listy osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Kierunek: Inżynieria Środowiska - przyznane stypendia rektora w semestrze zimowym 2020/2021

Kierunek: Biotechnologia - przyznane stypendia rektora w semestrze zimowym 2020/2021

Kierunek: Biotechnologia - przyznane stypendia rektora w semestrze zimowym 2020/2021 - kontynuacja

Kierunek: Energetyka - przyznane stypendia rektora w semestrze zimowym 2020/2021

Lista osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium socjalnego

L.p.

Indeks

System studiów

Dochód

Kwota stypendium

1

129920

stacjonarne

0,00

1400,00

2

131541

niestacjonarne

0,00

1400,00

3

131491

stacjonarne

452,00

1300,00

4

128839

stacjonarne

629,00

1200,00

5

128863

niestacjonarne

694,00

1200,00

6

129924

stacjonarne

643,00

1200,00

7

131280

stacjonarne

513,00

1200,00

8

131052

niestacjonarne

774,00

1100,00

9

132944

stacjonarne

902,00

1100,00

10

129154

stacjonarne

971,00

1100,00

11

132981

niestacjonarne

837,00

1100,00

12

128846

stacjonarne

851,00

1100,00

13

126790

stacjonarne

998,00

1100,00

14

124317

stacjonarne

882,00

1100,00

15

129589

stacjonarne

944,00

1100,00

 

Lista osób zakwalifikowanych do pobierania zwiększenia do stypendium socjalnego

L.p.

Indeks

System studiów

Dochód

Zwiększenie

1

129920

stacjonarne

0,00

500,00

2

126790

stacjonarne

998,00

500,00

 

Lista osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych

L.p.

Indeks

System studiów

Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

1

129925

stacjonarne

umiarkowany

700,00

2

128846

stacjonarne

umiarkowany

700,00

3

133976

stacjonarne

lekki

650,00

 

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania zapomogi

L.p.

Indeks

System studiów

Kwota zapomogi

1

109656

niestacjonarne

460,00Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 39/2020 z dnia 26.10.2020 w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej nr 1/11/URSS/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawek stypendialnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania