Szanowni Państwo,
w związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 47/2020 z dnia 12.11.2020 w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony poniżej) informuję, że od dnia 21 listopada br. plan zajęć ponownie zostanie skorygowany zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zmiany wynikają z konieczności zblokowania i przełożenia na styczeń zajęć laboratoryjnych wykazanych przez pracowników jako zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studenta z aparaturą/urządzeniami.

Jednocześnie zwracam uwagę, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w miesiącu styczniu nie będzie pozwalała na przeprowadzenie ww. zajęć w trybie stacjonarnym, należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia ich e-learningowo.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym planem zajęć na stronie internetowej Wydziału.

Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny
Wydziału Infrastruktury i Środowiska


Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 ze zmianami z 12.11.2020 r.

§ 1

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.), w związku ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), wobec ogłoszenia stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 2

1. Kształcenie w Politechnice Częstochowskiej na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, dla doktorantów, dla uczestników szkoły doktorskiej, na studiach podyplomowych i kursach w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się do 23.12.2020 r. w sposób zdalny oraz w terminie od 07.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w sposób mieszany, tj. w bezpośrednim kontakcie (stacjonarnie) oraz za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie), z uwzględnieniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.
2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne są realizowane w terminach wynikających z planu zajęć. Za przygotowanie i realizację zajęć według planu jest odpowiedzialny kierownik dydaktyczny danej jednostki lub odpowiednio kierownik studiów doktoranckich, lub kierownik szkoły doktorskiej.
3. Kierownik dydaktyczny lub odpowiednio kierownik studiów doktoranckich, lub kierownik szkoły doktorskiej w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu ustalają, które zajęcia (ćwiczenia, projekty, laboratoria) i w jakim wymiarze są realizowane stacjonarnie. Zestawienie ww. przedmiotów musi zostać zaakceptowane przez dziekana wydziału.
4. W terminie od 07.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w sposób stacjonarny są prowadzone wyłącznie zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia praktyczne, w tym laboratoria). Zajęcia te należy zaplanować, korygując plany zajęć (harmonogramy) lub uwzględniając możliwość zmiany kolejności treści programowych zawartych w sylabusach (kartach przedmiotu). Nie dotyczy to doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej.
5. Informacje o przedmiotach prowadzonych w formie stacjonarnej zostaną przekazane studentom, doktorantom, uczestnikom szkoły doktorskiej, słuchaczom studiów podyplomowych oraz kursantom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce.
6. Lektorat z języka obcego prowadzi się w formie i wymiarze wskazanym przez kierownika Studium Języków Obcych.
7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w formie i wymiarze wskazanym przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
8. Nauczyciel akademicki zapewnia możliwość konsultacji w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. Prowadzący, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, jest także dostępny podczas konsultacji w trybie stacjonarnym.
9. Zaplanowane sposoby prowadzenia zajęć mogą ulegać modyfikacji adekwatnie do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
10. Zajęcia stacjonarne są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi obowiązującymi w uczelni.
11. Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, reguluje odrębne zarządzenie rektora.
12. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, reguluje odrębne zarządzenie rektora.
13. Warunki organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej reguluje Zarządzenie nr 345/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.06.2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor
Politechniki Czestochowskiej
Prof. dr hab. in. Norbert Sczygiol

Dokumenty źródłowe:
Zarządzenie nr 10 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 r. - w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 47 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2020 r. - w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 r.
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 30/2020 z dnia 30.09.2020 r. - w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 31/2020 z dnia 30.09.2020 r. - w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów