Od roku akadem. 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska istnieje możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów. Jest to proces poprzedzający rekrutację na studia nazywany potwierdzeniem efektów uczenia się.

Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych np. w pracy zawodowej, prowadzonej przez siebie firmie, na kursach dokształcających czy szkoleniach. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, do procesu potwierdzenia efektów uczenia się mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz osoby z wykształceniem wyższym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia do procesu potwierdzenia efektów uczenia się mogą przystąpić osoby posiadające dyplom inżynierski lub licencjacki oraz muszą wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, a kandydaci z tytułem magistra - minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. Dzięki temu można znacząco zmniejszyć ilość realizowanych zajęć w toku studiów, by np. łatwiej pogodzić naukę z pracą.

Regulamin przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej stanowi załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej 347/2018/2019.