Od roku akadem. 2020/2021 na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska istnieje możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów. Jest to proces poprzedzający rekrutację na studia nazywany potwierdzeniem efektów uczenia się.

Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych np. w pracy zawodowej, prowadzonej przez siebie firmie, na kursach dokształcających czy szkoleniach. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, do procesu potwierdzenia efektów uczenia się mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz osoby z wykształceniem wyższym. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia do procesu potwierdzenia efektów uczenia się mogą przystąpić osoby posiadające dyplom inżynierski lub licencjacki oraz muszą wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, a kandydaci z tytułem magistra - minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. Dzięki temu można znacząco zmniejszyć ilość realizowanych zajęć w toku studiów, by np. łatwiej pogodzić naukę z pracą.

Regulamin przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej stanowi załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej 347/2018/2019.

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 349/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w związku z ograniczeniem działalności Uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 1 lipca 2020 r. dopuszcza się przeprowadzanie obron prac dyplomowych w siedzibie Uczelni, z zachowaniem rygoru sanitarnego.

SZKOLENIE KOMPETENCJE PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału na organizowane w ramach realizacji projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskie" szkolenia organizowane w trybie on-line.

Informuję, że w dniu 30.04.02020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 330/2020 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zgodnie z §3 ww. zarządzenia termin składania prac dyplomowych z semestru zimowego został przedłużony do 31 maja.
Wszystkie osoby składające prace dyplomowe w najbliższym czasie oraz przygotowujące się do obrony pracy dyplomowej w trybie zdalnym, proszę o postępowanie zgodnie z zapisami określonymi w ww. zarządzeniu.
 
 
Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny