Kierunek Technologie i urządzenia Wellness & SPA jest odpowiedzią na bieżące trendy i potrzeby rynkowe. Program kształcenia opracowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i środowiskowe; uwzględnia on tym samym sugestie ze strony potencjalnych zewnętrznych interesariuszy (Instytuty SPA, Kluby Fitness, itp.).

Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie spodziewane jest z racji dynamicznego rozwoju tego sektora usługowego, co obserwuje się tak w samym mieście Częstochowa czy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jak i w skali całego regionu śląskiego a nawet kraju.

Wykształcenie jakie oferuje proponowany kierunek studiów daje możliwość podjęcia pracy zawodowej o wyraźnie zarysowanym profilu.

Jednocześnie brak jest tożsamego bądź też pokrewnego kierunku studiów na innych uczelniach technicznych w naszym kraju, co zwiększa szanse przyszłych absolwentów tego kierunku na istniejącym rynku pracy.