W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy studentami oraz kadrą nauczającą studenci osobiście, lub za pośrednictwem starosty roku, lub przedstawiciela wydziałowego samorządu studenckiego mogą zgłosić zaistniałą sytuację (ustnie lub pisemnie):

 1. opiekunowi roku (opiekunowie roku ustanawiani są dla studentów I roku studiów I stopnia)
 2. kierownikowi dydaktycznemu.

Poinformowana osoba podejmuje próbę ugodowego rozwiązania sporu poprzez rozmowy ze stronami konfliktu i/lub innymi osobami mającymi wiedzę w tej sprawie. Opiekun roku informuje o zaistniałej sytuacji kierownika dydaktycznego. O rozstrzygnięciu ugodowym sprawy powiadamia się dziekana, który w drodze działań naprawczych wprowadza w granicach swoich kompetencji uregulowania mające zapobiec powstawaniu w przyszłości konfliktów w podobnych sprawach.

Jeżeli próby ugodowego załatwienia sporu nie przynoszą efektów, a także w sytuacji gdy stroną konfliktu jest kierownik dydaktyczny, o zaistniałej sytuacji powiadamiany jest dziekan, który podejmuje dalsze kroki w tej sprawie z uwzględnieniem w szczególności przepisów prawa wewnętrznego PCz oraz prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku gdy stronami konfliktu są student lub studentka oraz personel prowadzący obsługę administracyjną procesu kształcenia, sytuacje konfliktowe powinny być zgłoszone ustnie lub pisemnie kierownikowi dziekanatu. W sytuacji tego rodzaju konfliktu w pierwszej kolejności podejmowana jest próba polubownego rozwiązania sporu. O rozstrzygnięciu ugodowym sprawy powiadamia się dziekana, który w drodze działań naprawczych wprowadza w granicach swoich kompetencji uregulowania mające zapobiec powstawaniu w przyszłości konfliktów w podobnych sprawach.

Jeżeli próby ugodowego rozwiązania sporu nie przynoszą efektów, a także w sytuacji gdy stroną konfliktu jest kierownik dziekanatu, o zaistniałej sytuacji powiadamiany jest dziekan, który podejmuje dalsze kroki w tej sprawie z uwzględnieniem w szczególności przepisów prawa wewnętrznego PCz oraz prawa powszechnie obowiązującego.

Sytuacje konfliktowe mogą być także anonimowo zgłaszane przez studentów w ankietach oceny zajęć/ dziekanatu. W przypadku stwierdzenia anonimowych uwag dotyczących sytuacji konfliktowych w ankiecie oceny zajęć podejmowane jest postępowanie wyjaśniające przez kierownika dydaktycznego, z zapewnieniem udziału pracownika, którego dotyczą zarzuty. W przypadku zgłoszenia uwag w ankiecie dotyczącej pracy dziekanatu, o ile pracownik, którego uwagi dotyczą nie został wymieniony z imienia i nazwiska, lub w inny sposób umożliwiający jego identyfikację, kierownik dziekanatu prowadzi postępowanie wyjaśniające. O wynikach postępowań w każdym przypadku powiadamiany jest Dziekan, który zleca odpowiednie działania naprawcze.

W przypadku gdy konflikt dotyczy kwestii odnoszących się do dyskryminacji lub molestowania osoba pokrzywdzona ma prawo do zgłoszenia sytuacji bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds.  przeciwdziałania dyskryminacji i molestowania wśród studentów, doktorantów i pracowników PCz., który, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zapewnieniem możliwości złożenia wyjaśnień przez obydwie strony konfliktu, podejmuje dalsze działania zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w zakresie ustalonym procedurami wewnętrznymi PCz.

W przypadku gdy konflikt dotyczy kwestii odnoszących się do odpowiedzialności dyscyplinarnej Dziekan z urzędu powiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego, niezależnie od tego, czy wcześniej doszło do ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku tego rodzaju zarzutów ugodowe rozwiązanie sporu może dotyczyć tylko aspektów nie dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dalsze działania regulowane są zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktami wewnętrznymi PCz odnoszącymi się do pracy rzecznika dyscyplinarnego oraz komisji dyscyplinarnych. Postępowanie dyscyplinarne w PCz jest dwuinstancyjne.

raport1

raport2

raport3

bitechnologia2016 copy

Wszystkie realizowane badania naukowe dotyczą aktualnych problemów inżynierii środowiska i energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem spalania paliw stałych w paleniskach fluidalnych. Korespondują ze światowymi tendencjami zaostrzania kryteriów oceny jakości środowiska, które w konsekwencji przynoszą nowe wyzwania w zakresie prowadzenia procesów technologicznych. Badania wiążą się z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki.

Tematyka wiodąca realizowanych na Wydziale prac to:

 • Wysokoefektywne metody oczyszczania wód, ścieków i gruntów.
 • Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych.
 • Hydraulika urządzeń komunalnych.Technologie czystego spalania paliw.
 • Metody ograniczania emisji substancji gazowych.
 • Efektywność energetyczna systemów budowlano-instalacyjnych i ciepłowniczych.
 • Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie.
 • Autotermiczna waloryzacja paliw.
 • Hydrodynamika warstwy fluidalnej.
 • Węglowe ogniwa paliwowe.
 • Wykorzystanie mineralnych odpadów surowcowych w inżynierii środowiska.
 • Przetwarzanie i gospodarcze wykorzystanie odpadów oraz reaktywne sorbenty, zeolity, materiały mezoporowate.
 • Procesy cieplno-przepływowe w kotłach o dużej wydajności cieplnej.
 • Analiza danych środowiskowych.
 • Modelowanie przemian mikrozanieczyszczeń w procesach technologicznych.

Znaczna część badań naukowych realizowanych na Wydziale jest ukierunkowana na techniczne aspekty wykorzystania procesów biotechnologicznych. W jednostce są aktualnie realizowane prace badawcze nad możliwością wykorzystania metod biotechnologicznych do odzysku energii i materii z odpadów. Wykorzystują one zarówno organizmy tlenowe jak i beztlenowe do przetwarzania materii organicznej w produkty mogące znaleźć zastosowanie jako nawóz lub źródło energii odnawialnej.

 

Wydział Inżynierii Infrastruktury i Środowiska  otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - 1998r.,
 • doktora w dyscyplinie ENERGETYKA - 2012r.
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - 2002r.

 

Ilość publikacji w latach 2005-2016

Typ dokumentu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej

4

0

32

22

34

13

44

28

44

71

29

68

Artykuł w czasopiśmie

33

46

31

48

60

43

62

54

68

98

67

82

Monografia

1

2

3

0

2

5

4

8

7

1

6

6

Książka, skrypt, podręcznik

2

2

3

5

1

1

2

1

2

0

0

1

Rozdział, fragment w monografii

10

4

15

3

15

51

30

34

17

18

35

51

Rozdział w książce, skrypcie, podręczniku

17

15

34

13

24

5

1

3

1

0

0

0

Referat

92

80

48

33

98

49

69

39

37

51

28

17

Inne

0

0

0

1

0

1

7

85

57

96

67

92

RAZEM

159

149

166

125

234

168

219

252

233

335

232

317

 

Liczba realizowanych projektów w latach 2009-2016

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Własne, promotorskie

6

13

20

-

-

-

-

-

NCN, NCBiR

-

-

24

16

14

12

3

Rozwojowe

3

3

1

1

-

-

-

-

Celowe, zamawiane

2

2

-

-

-

-

-

-

Międzynarodowe

3

4

6

7

6

8

7

5

 

Liczba uzyskanych patentów w latach 1997-2016

1997-2001

2002-2006

   2007-2012

2013-2017

15

19

19

8

 

Liczba prac wykonanych w ramach badań zleconych i usługowych w latach 2009-2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52

50

42

39

46

33

36

29