2017-10-18

Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia i praktyki

 16.10.2017 g. 12:00 -    rozpoczęcie naboru

10.11.2017 g. 12:00 -    zakończenie przyjmowania kwestionariuszy kandydatów przez koordynatorów wydziałowych

13.11.2017 g. 13:00     -    elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem języków i ew. kopii dokumentów potwierdzających znajomość języków, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego

14.11.2017 g. 14:00              - testy językowe dla kandydatów (francuski – ustny i pisemny)

15.11.2017 g. 12:00-14:00     - testy językowe dla kandydatów (angielski - ustny)

15.11.2017 g. 14:00-16:00     - testy językowe dla kandydatów (angielski - pisemny)

16.11.2017 g. 10:00-12:00     - testy językowe dla kandydatów (angielski – ustny - termin rezerwowy)

16.11.2017 g. 14:00-16:00     - testy językowe dla kandydatów (niemiecki –  pisemny)

16.11.2017 g. 14:00-16:00     - testy językowe dla kandydatów (niemiecki –  ustny)

20.11.2017 g. 12:00 -    przekazanie przez koordynatorów wydziałowych List Rankingowych do Koordynatora Uczelnianego, w tym informacji o indywidualnych średnich ocen studentów i stypendiach socjalnych w formie elektronicznej

21.11.2017 g. 08:30 -    dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego ww. List Rankingowych w formie pisemnej wraz z dokumentami złożonymi przez kandydatów w formie pisemnej, posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.

2017-10-12

Badanie antydyskryminacyjne dot. molestowania

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” realizowanym na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć w poniższy link:

http://badania.pbs.pl/studenci.pg (link is external)

 

badanie

2017-10-12

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne: 18.X.2017 r. o godz. 17.00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie : 34 3250 329.

2017-09-27

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

 inauguracja 2017

OGŁOSZENIE !

Studenci i doktoranci rozpoczynający naukę na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są zobowiązani do uczestniczenia w obowiązkowym* szkoleniu BHP, które odbędzie się po inauguracji wydziałowej w sali D1 (na Dąbrowskiego) dnia 02.10.2017 r.
Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.

*Zwolnieni z uczestnictwa w/w szkoleniu są studenci i doktoranci którzy odbyli takie szkolenie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska w ciągu studiów I i II stopnia (od roku akademickiego 2012/2013).

Prowadzący szkolenie
dr inż. Krzysztof Fijałkowski

 

2017-06-27

Praktyki studenckie

Informujemy o możliwości odbioru w dziekanacie, podpisanych umów dotyczących praktyk studenckich.

2017-05-31

UWAGA PRACOWNICY I STUDENCI !

W związku uchwałą Rady Wydziału w sprawie rozdzielenia wpisów z zaliczeń semestralnych z przedmiotów, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń proszę o wypełnianie indeksów i dokonywanie w nich wpisów ściśle wg wzoru karty okresowych osiągnięć studentów.

2017-03-27

Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające przy Politechnice Częstochowskiej nominowane do pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce.

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.
Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej od 2014, zostało nominowane do grona pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce. SKN DTSpace zajmuje się na co dzień propagowaniem metodologii Design Thinking.  Jednym z założen SKN DTSpace jest jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez liczne warsztaty, szkolenia, konsultacje oraz współpracę z firmami z całej Polski.
Z grona wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie Design Thinking Space zostało nominowane przez Radę do ostatniego etapu Konkursu.
W skład Rady wchodzą W skład Rady Konkursy wchodzą prezesi oraz członkowie największych spółek i instytucji w Kraju.
Tak prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak ważna jest kreatywność, umiejętność praktycznego działania oraz praca zespołowa na dzisiejszym Rynku Pracy.

Prosimy bardzo o oddanie głosu wszystkich studentów oraz pracowników.
 Swój głos możesz oddać:
http://startnarynkupracy.pl/

Design Thinking Space

2017-03-21

Wykład NaviGate - "Jak profesionalnie pozyskać dane przestrzenne do analiz środowiska ?"

Wykład NaviGate

2017-01-16

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH - ZIMA 2016/2017

Informuję, że od bieżacego roku akademickiego obrony prac dyplomowych odbywać się będą po sesjach egzaminacyjnych wyłącznie w trzech wyznaczonych wcześniej terminach.
Terminy egzaminów dyplomowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska PCz. po zakończeniu zimowej sesji egzam. 2016/2017:

1) 16.02.2017 (czwartek)

2) 23.02.2017 (czwartek)

3) 6.04.2017 (czwartek)

Zamknięcie systemu IRK dla rekrutacji na II stopień studiów nastąpi w dn. 26.02.2017r. godz. 23.00. Zatem 2 termin, tj. 23.02.2017 jest ostatecznym terminem obron prac dyplomowych inżynierskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na semestr letni 2016/2017.

Prace dyplomowe należy składać u promotora z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

dr inż. Rafał Jasiński
Prodziekan ds. Nauczania
Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz.

2016-11-24

Zostań dawcą szpiku

akcja zostań dawcą szpiku

2016-11-24

Rekrutacja do programu ERASMUS+

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE OD  18.11.2016 DO 01.12.2016 GODZ. 12.00

TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU ERASMUS+ KA103 (W TYM PO WER HE)  na:

  • studia (sem. letni 2016/2017)
  • praktyki (powrót z praktyki max. do 15 maja 2017)

 Poniżej załączam zatwierdzony Harmonogram:

18-11-2016 g. 12:00    -    rozpoczęcie naboru
01-12-2016 g. 12:00    -    zakończenie przyjmowania kwestionariuszy kandydatów przez koordynatorów wydziałowych
02-12-2016 g. 12:00    -    elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem języków i ew. kopii dokumentów potwierdzających znajomość języków, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego
06-12-2016 g. 15:00    -    testy językowe dla kandydatów (niemiecki - pisemny)
07-12-2016 g. 18:00    -    testy językowe dla kandydatów (angielski - ustny)
08-12-2016 g. 15:00    -    testy językowe dla kandydatów (niemiecki - ustny, francuski - pisemny)
08-12-2016 g. 16:30    -    testy językowe dla kandydatów (francuski - ustny)
09-12-2016 g. 11:00    -    testy językowe dla kandydatów (angielski - ustny)
13-12-2016 g. 12:00    -    posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.
14-12-2016 g. 12:00    -    publikacja wyników

Studenci znajdujący się się w trudnej sytuacji materialnej, mogą otrzymać dodatkowe finansowanie ze środków PO WER HE (o ile w dniu 21 kwietnia 2014 posiadali prawo do stypendium socjalnego) oraz do studentów niepełnosprawnych.

 

dr hab. Agata Rosińska, prof PCz
Koordynator wydziałowy programu Erasmus+
Wydział Infrastruktury i Środowiska

 

2016-10-03

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2016/2017

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

  • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
  • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
  • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

2016-03-13

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uczelnianego kolegium elektorów na Politechnice Częstochowskiej informuję, że w dniu 16.03.2016r. w godzinach od 11.00 do 13.00 będą obowiązywać godziny rektorskie.
W związku z wyborami kandydatów do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza godziny rektorskie na tym wydziale dniu 18.03.2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.

2016-02-15

Nowy plan zajęć

Dodano plan zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze letnim roku akademickigo 2015-2016 r.

2016-01-25

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  DRUGI  SEMESTR  2015/2016

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

  • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
  • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
  • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

2016-01-25

Zakopane Wyjazd Techniczny

Zakopane wyjazd techniczny