Inżynieria Środowiska

Podstawowe zasady

Wydział Infrastruktury i Środowiska prowadzi nabór na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska na rok akademicki 2017/2018. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Do studiowania na studiach trzeciego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny), określone w art. 2 ust. 1 pkt. 18g Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1, oraz uzyska pozytywny wynik w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warunki i tryb rekrutacji na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 określa:

Uchwała nr 51/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku.

Załącznik nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały.

Załącznik nr 2 do wyżej wymienionej Uchwały.

Kryterium kwalifikacji, zgodnie z § 4 Załącznika nr 1 do ww. Uchwały stanowią:

 • średnia arytmetyczna ocen na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia lub ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (o ile kandydat ww. certyfikat posiada). 

 * zgodnie z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. – poz. 1586

Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji ustalonej przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną w ramach limitu wynoszącego 20 miejsc. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się w systemie IRK.  

Terminy

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 19 czerwca 2017 r. do 22 września 2017 r. Rejestracja elektroniczna w systemie IRK rozpoczyna się 19 czerwca 2017 r. o godz. 8:00 i kończy 21 września 2017 r. o godz. 23:00.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 25.09.2017r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali A-22 (ul. Dąbrowskiego 73).

Procedura        

 1. Kandydat zapisuje się na studia w internetowym systemie www.irk.pcz.pl , wprowadza zdjęcie legitymacyjne oraz drukuje podanie wygenerowane w systemie IRK.
 2. Kandydat kompletuje dokumenty wymienione w podaniu jako załączniki, a następnie składa je w teczce w pokoju Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Procedura postępowania kwalifikacyjnego jest określana przez Wydziałową Doktorancką Komisję Rekrutacyjną i obejmuje:
    • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,
    • termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
    • zasady punktacji rozmowy kwalifikacyjnej,
    • zakres rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna po stwierdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji dopuszcza kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową, przedkłada autoreferat na temat swoich dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń naukowych oraz odpowiada na pytania komisji.
 6. Komisja dokonuje oceny rozmowy kwalifikacyjnej kandydata zgodnie z przyjętymi zasadami punktacji, mając na uwadze: jego wypowiedź w trakcie prezentacji autoreferatu, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów oraz predyspozycje do pracy naukowej. Każdy z członków komisji konkursowej z głosem stanowiącym przyznaje punkty w zakresie od 0 do 5, a na podstawie ocen cząstkowych ustalana jest średnia arytmetyczna oceny rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 5 punktów). Pozostałe składowe końcowej oceny kandydata oraz punktacja postępowania rekrutacyjnego opisane są dokładnie w Załączniku nr 2 Uchwały nr 51/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku.
 7. W oparciu o wyniki postępowania konkursowego tworzy się listę rankingową. Zostają przyjęci kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów, w granicach ustalonego limitu wynoszącego 20 miejsc. Dokładniejsze szczegóły dotyczące minimalnej ilości punktów uprawniającej do przyjęcia na studia doktoranckie zostaną podane przed rozpoczęciem rekrutacji.
 8. Wyniki końcowe postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa). Kandydat otrzymuje na piśmie decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów.
 9. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 Wymagane dokumenty 

 • podanie podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK oraz ewentualnie wnioski o:
    a) przyznanie stypendium doktoranckiego,
    b) przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
        dofinansowanie zadań projakościowych,
    c) stypendium z pomocy materialnej,
    d) stypendium Rektora.
 • kwestionariusz osobowy pobierz,
 • życiorys lub CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia (z zastrzeżeniem pkt 2 §1) lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych lub społecznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w której kandydat na studia III stopnia składa dokumenty (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065)),
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przedkłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż w podaniu o przyjęcie na studia trzeciego stopnia),
 • trzy zdjęcia, na jasnym tle bez nakrycia głowy (45 mm x 65 mm),
 • kopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie inżynieria środowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez Wydział Infrastruktury i Środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 roku poz. 1144),
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych i organizacyjnych (o ile kandydat takie posiada),
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim pobierz,
 • pisemna zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej pobierz,
 • wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada), w tym kopie publikacji oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) pobierz.

Opłata rekrutacyjna

Brak opłaty rekrutacyjnej.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na rok akademicki 2017/2018 wynosi 20 miejsc.

Miejsce składania dokumentów

Politechnika Częstochowska

Wydział Infrastruktury i Środowiska

ul. Dąbrowskiego 73 ; 42-201 Częstochowa

Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna pok. 115

Czynne:  poniedziałek i wtorek w godz. 11:00 - 13:00

tel. 34 32 50 466 ; ideska@is.pcz.czest.pl

W okresie urlopowym dokumenty przyjmowane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dla studiów I i II stopnia, pok. 115, tel. 34 32 50 466.
Informacje na temat zmian terminów i godzin pracy Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej będą na bieżąco podawane na stronie internetowej oraz w systemie IRK.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w drugiej połowie września 2015 r. (po 21 września).  O dokładnym terminie rozmowy każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana na stronie internetowej oraz w systemie IRK.