Biotechnologia

 plakat kierunku BIO

 siatka zajęć kierunku Biotechnologia

Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia są:

 •  przekazanie wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych;
 •  wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko;
 •  przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.

 Stosowanie biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług staje się ważnym sektorem działalności przemysłowej w Europie. Konkurencyjna biogospodarka może przyczynić się nie tylko do realizacji podstawowych celów polityki UE oraz pomóc jej w sprostaniu nowym wyzwaniom związanym ze zdrowiem, dostawami energii, globalnym ociepleniem oraz starzeniem się ludności. Biotechnologia środowiska wykorzystująca mikroorganizmy, rośliny wyższe i enzymy dla zachowania i poprawy jakości środowiska jest najbardziej przyjazną, skuteczną i najtańszą technologią środowiskową.

Procesy biotechnologiczne stanowią odwzorowanie naturalnych procesów samooczyszczania zachodzących w gruntach, wodach naturalnych czy powietrzu i są powszechnie stosowane do oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów i osadów ściekowych oraz oczyszczania gazów czy uzdatniania wody. Wielkim wyzwaniem dla biotechnologii środowiska jest likwidacja licznych, poważnych skażeń substancjami organicznymi pochodzenia antropogenicznego.

W Polsce wciąż brakuje specjalistów – biotechnologów posiadających umiejętności wprowadzania procesów biotechnologicznych do praktyki technologii środowiskowych. 

Kierunek kształci inżynierów posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu chemii, biologii (w tym technik molekularnych), biochemii, ale przede wszystkim umiejętności prowadzenia biotechnologii środowiskowych. Absolwent kierunku biotechnologia będzie potrafił projektować bioprocesy służące do:

 • eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków
 • unieszkodliwiania odpadów
 • bioremediacji gruntów.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
 • jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, oraz stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów do produkcji, szkoleń, marketingu
 • w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
 • w nauce (uczelnie wyższe)
 • w prywatnych laboratoriach badawczych