Rekrutacja krok po kroku

KROK 1
Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracja Kandydatów IRK, dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl(link is external)
 
KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe i wypełnij kwestionariusz ocen.

KROK 3
Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.
 
KROK 4

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK!
Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

KROK 5

Wydrukuj z systemu IRK:
-  kwestionariusz osobowy podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać:

  1. pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!

Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.

  1. Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK.  

W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.

 
KROK 6
Dokumenty można zkładać do 16.09.2017 r.!
Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia. 
 
KROK 7

W dniu 18.09.2017 r.  zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i listy rezerwowe na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickim 2017/2018.

KROK 8

W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia na studia.  
 
KROK 9
Wczytaj zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
 
KROK 10
Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl(link is external) - logując się użyj swój login i hasło takie jak do systemu IRK.
 
KROK 11
Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.
 
KROK 12
Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.