Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów):

 • wypełniony kwestionariusz (podanie) ze strony https://irk.pcz.pl/ 
 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości
 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjnego
 • aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego
 • kandydaci na studia II stopnia dodatkowo poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (warunkowo może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - oryginał dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie)
 • kandydaci na studia II stopnia dodatkowo suplement lub indeks studiów I stopnia 

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce OPIS TECZKI

Rekrutacja będzie przyjmować tylko kompletne teczki.

Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcia na studia (formularz z systemu IRK)  kwestionariusz osobowy
 • życiorys i CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzone przez właściwy dziekanat
 • 3 zdjęcia na jasnym tle bez nakrycia głowy
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów doktoranckich na podstawie skierowania wystawionego przez WIŚiB
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim
 • pisemna zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej
 •  charakterystykę zainteresowań naukowych kandydata oraz wykaz dorobku naukowego
 •  dokumenty potwierdzające aktywność naukową (kserokopie publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród w konkursie)
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda na wprowadzenie do bazy PCZ

Wymagane dokumenty od kandydata-cudzoziemca starającego się o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Podanie o przyjęcie na studia – specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK; https://irk.pcz.pl/ 

 • Dokumenty potwierdzające uzyskane dotychczas wykształcenie: 
  - kopia polskiego świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu lub
  - świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z legalizacją (lub apostille) lub
  - dyplom matury międzynarodowej IB lub świadectwo matury europejskiej EB
 • Zaświadczenie o nostryfikacji (w przypadku gdy dokumenty dotyczące wykształcenia nie podlegają uznaniu za równoważne z polskimi odpowiednikami na podstawie  umów międzynarodowych lub na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne; 
 • Poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszport);
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat (dostępne w systemie IRK);
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda na wprowadzenie do bazy PCZ
 • Aktualne 3 fotografie kandydata (o wymiarach 35x45mm);
 • Kserokopia (wraz z oryginałem do wglądu) wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski;
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia; 
 • Kserokopia wraz z oryginałem do wglądu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 • Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim);
 • Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim);

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo :
 • kopia dyplomu ukończenia studiów w Polsce wraz z oryginałem do wglądu lub
 • dyplom ukończenia uczelni za granicą wraz z legalizacją (lub apostille)