Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Integralną częścią programu studiów obowiązującego studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim są praktyki studenckie, a dla studentów realizujących profil praktyczny dodatkowo zajęcia praktyczne. Praktyki zawodowe przewidziane są w programie studiów zgodnie z art. 166 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, tekst jednolity Dz.U.2012 nr 0 poz.572).
Praktyka studencka na kierunkach o profilu ogólnoakademickim musi być zrealizowana w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, pierwszy tydzień września ) po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej i zaliczona przed końcem semestru, którego program przewiduje jej realizację. Natomiast na kierunkach o profilu praktycznym praktyka realizowana jest w trakcie semestru przewidzianego w programie kształcenia.

Poniżej wymiar oraz termin odbywania praktyk dla poszczególnych kierunków studiów:

  • Inżynieria Środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne), profil ogólnoakademicki - czas trwania 4 tygodnie, po zakończeniu semestru VI
  • Ochrona Środowiska (studia stacjonarne), profil ogólnoakademicki - czas trwania 6 tygodni, po zakończeniu IV semestru
  • Energetyka (studia stacjonarne), profil ogólnoakademicki - czas trwania 4 tygodnie, po zakończeniu IV semestru
  • Energetyka (studia stacjonarne), profil praktyczny - czas trwania 15 tygodni, tj. cały semestr VI
  • Biotechnologia (studia stacjonarne), profil ogólnoakademicki - czas trwania 4 tygodnie, po zakończeniu IV semestru


Praktyka i zajęcia praktyczne ujęte są w programie studiów i traktowane jak pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem oceny do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Zaliczenie praktyk i zajęć praktycznych wymaganych przez plany studiów są warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Za tydzień praktyki przyjmuje się co najmniej 5 godzinne przebywanie na terenie jednostki, w której jest realizowana praktyka przez 5 dni roboczych.

Zajęcia praktyczne na kierunkach o profilu praktycznym odbywają się w wymiarze przewidzianym w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków.

Pełnomocnik ds. Praktyk dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek przyjmuje w sprawie praktyk w godzinach konsulatacji t.j. środa w godz. 1000-1200 i w czwartek od 1200-1400
w pokoju nr 10 (ul.Brzeźnicka)