Stopnie i tytuły naukowe

Od 1 października 2011 r. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora (art. 33 poniżej):

 • przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora mogą być prowadzone na podstawie przepisów Ustawy o stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (tj. przed nowelizacją z dnia 18.03.2011 r.)
 • lub
 • przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora mogą być prowadzone na podstawie znowelizowanej Ustawy o stopniach i tytule naukowym obowiązującej od 1 października 2011 roku.

Od 1 października 2013 r. przewody/postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora będą prowadzone wyłącznie w oparciu o znowelizowaną Ustawę o stopniach i tytule naukowym.

Art. 33 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

Art. 33.1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 33.2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2006 r., nr 153 poz. 1094)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2005 r., nr 252, poz. 2125)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2004 r., nr 15 poz. 128)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz.1741)
Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (wg zasad obowiązujących do 30.09.2011 r.)
 • Podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz propozycją promotora - ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny (wg wzoru)
 • Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej
 • Wykaz dorobku naukowego
 • Życiorys naukowy kandydata
 • Opinia na temat pracy doktorskiej - sporządzona przez osobę zaproponowaną na promotora
 • Oświadczenie kandydata o tym, że wcześniej nie był wszczynany przewód doktorski w żadnej innej uczelni (wg wzoru).
 • W przypadku osób spoza Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego wymagane jest oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego przez instytucję, w której osoba występująca o wszczęcie przewodu jest zatrudniona.
Komplet dokumentów koniecznych do wszczęcia przewodu doktorskiego należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie co najmniej 7 dni przed terminem planowanej Rady Wydziału.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) w treści znowelizowanej 18 marca 2011 roku
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 nr 204 poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1165)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1219)
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2012, poz. 990)

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (Art. 11.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zmianami).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (wg zasad obowiązujących od 01.10.2011 r.)
 • Podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz propozycją promotora (i promotora pomocniczego jeśli jest przewidziany w przewodzie doktorskim) – ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz dyscypliny dodatkowej (wg wzoru)
 • Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną uczelni kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
  - Jeśli kandydat do stopnia doktora uzyskał „Diamentowy Grant” załącza oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego oraz dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”
 • Wykaz dorobku naukowego z pełną bibliografią oraz kserokopie publikacji ważnych dla wszczęcia przewodu doktorskiego. W w/w publikacjach współautorskich, dołączonych do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy określić udział procentowy wszystkich autorów publikacji oraz załączyć oświadczenia współautorów publikacji potwierdzające procentowy udział
 • Życiorys naukowy kandydata (z nr PESEL i telefonem kontaktowym)
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej
 • Opinia na temat pracy doktorskiej – sporządzona przez osobę zaproponowaną na promotora
 • Oświadczenie kandydata o tym, że wcześniej nie był wszczynany przewód doktorski w żadnej innej uczelni (wg wzoru)
 • W przypadku osób spoza Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego wymagane jest oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu przez jednostkę, w której osoba występująca o wszczęcie przewodu jest zatrudniona lub bezpośrednio przez tą osobę
Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
 • Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – Dz. U. Nr 204, poz. 1200) zwalniający z egzaminu z języka obcego
 • Wniosek o wyrażenie zgody przez Radę Wydziału na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski

Dodatkowo, proponowany promotor rozprawy doktorskiej przedstawia propozycję składu Komisji przewodu doktorskiego (przewodniczący Komisji – Prodziekan ds. Nauki, promotor rozprawy doktorskiej, promotor pomocniczy lub kopromotor – jeśli są przewidziani w przewodzie doktorskim oraz co najmniej 7 osób kompetentnych w dyscyplinie naukowej przewodu doktorskiego).

Komplet dokumentów koniecznych do wszczęcia przewodu doktorskiego należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie co najmniej 7 dni przed terminem planowanej Rady Wydziału.

Strona internetowa Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów www.ck.gov.pl

Inżynierii Środowiska i Biotechnologii