Wyszukiwarka pracowników

Dr hab. Agata Maria Rosińska

Dr hab. Agata Maria Rosińska
  • Stanowisko: profesor
  • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
  • Numer pokoju: 224
  • Numer telefonu: (034) 3250-205
  • Fax: (034) 3250-496
  • Email: rosinska@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Terminy konsultacji dla studentów w w sesji jesiennej 2016/2017:

5.09.17 godz. 12-14

6.09.17 godz 11-13

7.09.17 godz. 10-14

II termin egzaminu z przedmiotu "Chemia" odbędzie się 6.09. o godz 9.00

 II termin egzaminu z przedmiotu "Podstawy Chemii Nieorganicznej" odbędzie się 6.09 o godz 10.

 

 

 


Zainteresowania naukowe

Inżynieria i ochrona środowiska (problematyka dotycząca zanieczyszczenia środowiska polichlorowanymi bifenylami i badaniami technologicznymi stabilizacji osadów ściekowych w tym wpływu procesów stabilizacji tlenowej i beztlenowej na zmiany PCB). Zainteresowania zawodowe obejmują analizowanie zanieczyszczenia PCB gleby, wód powierzchniowych, osadów dennych i osadów ściekowych oraz badania uzupełniające obszar wiedzy dotyczący inhibicji PCB w procesie fermentacji metanowej i zastosowania nowatorskiej metody stabilizacji osadów ściekowych polegającej na modyfikacji procesu fermentacji metanowej.


Stopnie naukowe

dr hab. prof. PCz


Przebieg kariery

Magister chemii (1993),

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

doktor nauk technicznych (2000),

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (2012).

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

 

rn

rn

rn

rn

rn

rn

rn

 


Odznaczenia

-        2009 Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej, w uznaniu za zasługi na rzecz Politechniki Częstochowskiej.

rn

rn

rn

 


Nagrody

-        Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa stopnia II za cykl publikacji dotyczących występowania w środowisku makro- i mikrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych – 2004;

rn

 


Publikacje

Rok 2014

ROSIŃSKA A., Changes in selected dioxin-like PCB concentration and toxicity in anaerobically stabilized sewage sludge, Desalination and Water Treatment, , 1-8

ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA L., Sewage sludge digestion at increased micropollutant content, Chemical Engineering Research and Design, 92, 752-757

RAKOCZ K., OLSZEWSKA D., ROSIŃSKA A., Zmiany mikrobiologiczne w wybranej sieci wodociągowej na terenie województwa śląskiego, Materiały konferencyjne XXXIV Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014, , 59-64

Rok 2013

74. DĄBROWSKA L., ROSIŃSKA A., Change of PCBs and forms heavy metals in sewage sludge during thermophilic anaerobic digestion, Chemosphere, vol. 88 str. 168-173, ,

Dąbrowska L., Rosińska A., Changes of PCBs and heavy metals froms sewage sludge during methane digestion, 4th International Conference on Advences in Sustainable Sewage Sludge Management, Book of Extended Abstracts, str 27, ,

Rosińska A., Dąbrowska L., PCBs and heavy metals in water of the dam reservoir and use of pre-hydrolyzed coagulants to micropollutants removal from surface water, Desalination and Water Treatment, 51, str. 1657-1663, ,

Dąbrowska L., Rosińska A., Usuwanie PCB i jonów metali ciężkich z wody powierzchniowej w procesie koagulacji, Annual Set The Environment Proptection (Rocznik Ochrona Środowiska), volume/tom 15, str. 1228-1242, ,

ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA L, Mesophilic fermentation of sewage sludge at high micropollutants contents, 9th European Congress of Chemical Engineering, Holland, Hague 21-25. 04. , ,

Rosińska A., Zmiany wybranych dioksynopodobnych PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo, Konferencja “Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Streszczenia referatów i posterów, str. 67, Częstochowa-Wisła, ,

Rakocz K., Rosińska A., Rola biodegradowalnej materii organicznej w procesie dezynfekcji wody, Konferencja “Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Streszczenia referatów i posterów, str. 65, Częstochowa-Wisła, ,

Rok 2011

ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA L., PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Kozłowa Góra dam reservoir, Archives of Environmental Protection, vol. 37, no. 4, 61-73

DĄBROWSKA L., ROSIŃSKA A., JANOSZ-RAJCZYK M., Heavy metals and PCBs in sewage sludge during termophilic digestion process, Archives of Environmental Protection, vol. 37, no.3, 3-13

ROSIŃSKA A., Ortho-PCBs in sewage sludge during methane fermentation, Inżynieria Ekologiczna, 25, 135-145

ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA L., Polychlorinated biphenyls and heavy metals in sludge after anaerobic digestion, 38th International Conference of SSCHE, pełny tekst CD-ROM, , 862-870

Rosińska A., Zmiany ilościowo-jakościowe PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

Rok 2010

Rosińska A., Badania zawartości polichlorowanych bifenyli w wodzie i osadach dennych Warty na wysokości Częstochowy, Ochrona Środowiska, vol. 32, nr 1, str. 15-20, ,

Rok 2009

Rosińska A., PCBs in Sediments of Warta River in the Area of Częstochowa, Polish Journal of Environmental Studies, 3, 38-42

Rosińska A., Wpływ warunków fizycznych i chemicznych na uwalnianie polichlorowanych bifenyli z osadów ściekowych, Gospodarka odpadami komunalnymi, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szymańskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, 5, 139-145

56. DĄBROWSKA L., ROSIŃSKA A., JANOSZ-RAJCZYK M., Zmiany PCB i form metali ciężkich w osadach ściekowych podczas fermentacji termofilowo-mezofilowej, Gospodarka odpadami komunalnymi, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szymańskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wydawnictwo FENIKS, 5, 157-170

Rosińska A., Impact of pH, temperature and time on presence of PCBs in soil. , Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 2B, str. 113-116, ,

Rok 2008

51. ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA L, PCB i metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego w Poraju, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2, 455-469

52. ROSIŃSKA A., Contamination of PCBs in sediments from chosen Polish rivers and reservoir, 35th International Conference of SSCHE, pełny tekst CD-ROM, str. 030-1/030-6, Tatranske Matliare, Slovakia, ,

Rosińska A., Effect of pH on PCB changes in soil sample. 35th International Conference of SSCHE, pełny tekst CD-ROM, str. 029-1/029-3, Tatranske Matliare, Slovakia,, ,

Rok 2007

Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Płoszaj J., Leaching of PCBs from sewage sludge after biochemical stabilization processes, Environmental Engineering, Taylor&Francis Group, London, UK, Proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering, Lublin, Poland, , 301-305

Rosinska A., Changes in concentration of PCBs in sewage sludge at municipal sewage treatment plant in Czestochowa and the assessment of opportunities of its use in agriculture, Polish Journal of Environmental Studies, 2A, 694-696

Rosinska A., Quantitative and qualitative changes of PCBs in soil samples: effect of temperature, Proceedings 34nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare Slovakia, (pełny tekst CD-ROM), ,

Rosińska A., Dąbrowska L. , Speciacion of heavy metals (Zn, Cu, Ni, Pb, Cr, Cd) in sewage sludge, 34nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare Slovakia, (pełny tekst CD-ROM), ,

Rosinska A., Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na ekstrakcję PCB z osadów ściekowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 4009-414

Rok 2006

Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Połczyk S., Application of Sonification for Extraction of PCBs from Swage Sludge, Proceedings 33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, (pełny tekst CD-ROM), Tatranske Matliare, Slovakia , ISBN 80-227-2409-2,

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Rosińska A., Zakrzewska E., Płoszaj J., Zmiany ilościowo-jakościowe mikrozanieczyszczeń w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa , ,

Rok 2005

Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Płoszaj J., Effect Conditioning of Sewage sludge on Determination PCBs, Proceedings 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare Slovakia, (pełny tekst CD-ROM), ISBN 80-227-2224-3, abs. Po-Th

Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Płoszaj J., Wymywanie PCB z osadów ściekowych po procesie stabilizacji biochemicznej, II Kongres Inżynierii Środowiska tom 1, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin , vol. 32, 1237-1244

Rok 2004

Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Sułkowski W., Comparison of the Extraction Methods of PCBs from River Water, Proceedings 31th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Tatranske Matliare, Slovakia, , 172

Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Płoszaj J., Wpływ stabilizacji tlenowej na zawartość PCB w osadach ściekowych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 55, 360-365

Rosińska A., Płoszaj J., Janosz-Rajczyk M., Comparison of Dynamics of PCB Leaching from Sewage Sludge, Wiestnik BGTU im.V.G.Suchova, 8, VI, 270

Dudzińska M., Rosińska A., Zalewska A., Staszowska A., Organohalogen Compounds In The Environment, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, , 81-99

Rosińska A., PCB in Water-Soil-Sludge, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, , 99-112

Rok 2003

Płoszaj J., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Zmiany zawartości PCB w osadach ściekowych podczas stabilizacji tlenowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, z. Inżynieria Środowiska, Materiały konferencyjne „Gospodarka wodno ściekowa w regionach rolniczo-przemysłowych”, 16, tom I, 216-221

Płoszaj J., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Wpływ wybranych metod kondycjonowania osadów ściekowych na zawartość PCB, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 261-266

Płoszaj J., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Quantitative and qualitative changes of PCBs during methane fermentation of thermal conditioned sewage sludge, The 39th IUPAC Congress, 10-15 August, Canada , ,

Rok 2002

Płoszaj J., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Wpływ kondycjonowania termicznego osadów ściekowych na zmiany jakościowo-ilościowe polichlorowanych bifenyli podczas fermentacji metanowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 125-132

Rok 2001

Płoszaj J., Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Ocena zagrożenia środowiska naturalnego polichlorowanymi bifenylami w świetle przepisów Unii Europejskiej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, 475, 479-488

Płoszaj J., Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Ocena zagrożenia środowiska naturalnego polichlorowanymi bifenylami w świetle przepisów Unii Europejskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Unieszkodliwiania i utylizacji odpadów płynnych i stałych w środowisku naturalnym z uwzględnieniem ochrony wód obszarów wiejskich”, Polanica , ,

Janosz-Rajczyk M., Płoszaj J., Rosińska A., Zmiany jakościowe bifenyli (PCB) podczas nadzwiękawiania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne: „Osady ściekowe problem aktualny”, , 134 - 140

Płoszaj J., Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Zmiany jakościowo ilościowe polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych poddawanych kondycjonowaniu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", , 190-195

Rok 2000

Płoszaj J., Janosz-Rajczyk M., Rosińska A., Ocena zagrożenia środowiska naturalnego polichlorowanymi bifenylami na tle przepisów krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej”, , 207-214

Rok

Rosińska A., Wpływ fermentacji metanowej na zmiany koplanarnych PCB w osadach ściekowych. , Oczyszczanie Ścieków i Przeróbka Osadów Ściekowych, praca pod redakcją Zofii Sadeckiej, Uniwersytet Zielonogórski, t. 4, str. 125-133, , 2010

Rosińska A., Comparison of PCBs changes in biochemically stabilized sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 2, str. 188-192, , 2010

ROSIŃSKA A., DĄBROWSKA , PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Kozłowa Góra dam reservoir, Archives of Environmental Protection, vol. 37, no. 4, str. 61-73, , 2011