Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Ewa Bień

Dr inż. Ewa Bień
 • Stanowisko: adiunkt
 • Adres: Dąbrowskiego 73
 • Numer pokoju: 220
 • Numer telefonu: (34) 3250-911
 • Email: ebien@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr zimowy

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

 

Kosultacje w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2016/2017: 

05.09.2017 (wtorek) - godz. 11.00-13.00

07.09.2017 (czwartek) - godz. 11.00-13.00

12.09.2017 (wtorek) - godz. 11.00-13.00

14.09.2017 (czwartek) - godz. 11.00-13.00

 

 

Literatura do przedmiotu: Zarządzanie i finansowanie ochrony środowiska

1. Bednarz J., Gostomski E.: Finansowanie działalności gospodarczej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006 

2. Filipek A.: Fundusze Unii Europejskiej. Perspektywa 2007-2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009

3.  Johnson H.: Ocena projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2000 

4. Koźmiński A., Piotrowski W. ( red.: Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000

5.  Sierak J.: Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010 

6. Szymańska A.: Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007 

7. Walczak M.(red.): Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Kolegium Wydawnicze SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2001 

8. Wypych M.(red.): Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2000 


Zainteresowania naukowe

  Finansowanie ochrony środowiska - rola funduszy unijnych
   Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska

Publikacje

Rok 2014

Bień E., Wójcik-Mazur A., The effective use of EU funds for environmental activities in the Operational Program Infrastructure and Environment (OOP I&E), Desalination and Water Treatment,Taylor & Francis, 10.1080/19443994.2014.887495, 1-8

Rok 2013

Bień E., Wójcik-Mazur A., Skuteczność wykorzystania środków unijnych na działania środowiskowe w ramach POIiŚ., Wyd.PCzęst., W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. , 24

Rok 2011

Bień E. , Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) na działania ekologiczne w poszczególnych województwach, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.14, nr 3, 291-299

Bień E., Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) na działania ekologiczne w poszczególnych województwach., W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Streszczenia referatów i posterów. 26-28 września 2011 r. Częstochowa., 978-83-7193-511-4, 56

Rok 2010

Bień E. , Źródła finansowania gospodarki odpadami w gminach województwa śląskiego , Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.13, nr 1, 5-15

Bień E., Dostępność środków unijnych na działania ekologiczne w województwie śląskim w oparciu o RPO WSL, Wyd. WZ PCz, red. A.Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, ISBN 978-61118-06-0, 217-233

Rok 2009

Bień E. , Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska - ich rola i znaczenie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. , Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych , 38, 19-27

Bień E., Skuteczność działań instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w gospodarce odpadami komunalnymi. , W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa , , 51

Bień E. , The Effectiveness of Measures of Environmental Protection Economic instruments in Municipal Waste Management. , Polish J.of Environ.Stud. Vol.18 nr 2B , , 155-159

Rok 2007

Bień E. , Skuteczność zarządzania ekologicznego w gminie na przykładzie województwa śląskiego., Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 189-198

Bień E. , System finansowania przedsięwzięć ekologicznych w polskich gminach oparty na preferencyjnym pieniądzu. , Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 199-209

Bień E. , Effectiveness of ecological management in polish communes., Environmental protection into the future. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 474-481

Rok 2005

Bień E. , Fundusze strukturalne jako źródło współfinansowania inwestycji ekologicznych w polskich gminach. , Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Pod red. Marty Janosz-Rajczyk, Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa , , 78-84

Rok 2004

Bień E. , Prezentacja wystąpienia dr Elżbiety Jędrych. Seminarium Naukowe "Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu" w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". , Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Warszawa, R. 55 nr 8. Artykuł w czasopiśmie., 106-108

Rok 2002

Bień E. , Dostępność środków finansowych na cele inwestycji ekologicznych i ich wykorzystanie przez gminy. , Wybrane aspekty zewnętrznego finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Redakcja naukowa A.Zachorowska., WZP Częstochowa , , 63-69

Rok 2001

Bień E. , Finansowanie inwestycji ekologicznych z funduszy Unii Europejskiej. , Osady ściekowe- problem aktualny. XII Konferencja Naukowo – Techniczna pod red. Januarego Bienia. Częstochowa, , 278-284

Bień E., Bień J. , Efekty ekonomiczne i finansowe realizacji inwestycji w gospodarce ściekowej w zlewni Przemszy (Kolektor Bobrek). , Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna. Lądek Zdrój , , 295-305

Zachorowska A., Bień E. , Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. , Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej 2001, Organizacja i Zarządzanie; oraz Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie , z.3 oraz nr 2, 397-409

Bień E., Wahania stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych a płynność sektora bankowego. , Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zeszyt Naukowy Serii Finanse i Bankowość , nr 2, s. 15-24.,

Rok 2000

Bień E. , Ocena funkcjonowania rynku depozytów międzybankowych na przełomie 1996/1998 roku. , VII Konferencja Naukowo - Techniczna. Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. Materiały Konferencyjne. Częstochowa, , 28-32

Zachorowska A., Bień E. , Wpływ procesu globalizacji na funkcjonowanie systemu bankowego., Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały Konferencyjne. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków , , 478-487

Bień E. , Rezerwa obowiązkowa Banku Centralnego w polskim systemie bankowym. , VII Konferencja Naukowo - Techniczna. Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. Materiały Konferencyjne. Częstochowa , , 23-27