Doktoranci

2017-09-22

PLAN ZAJĘĆ - SEM. ZIMOWY 2017-2018

Plan

2017-09-20

NOWY REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

Zarządzeniem nr 65/2017 z dnia 13.09.2017 r. Rektor PCz. wprowadził nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej. Akt prawny ma zastosowanie do przyznawania świadczeń od roku akademickiego 2017/2018. Formularze wniosków i oświadczeń w wersji edytowalnej dostępne są w zakładce Pomoc materialna. Modyfikacja zatwierdzonych wzorów dokumentów, w szczególności usuwanie ich fragmentów jest niedopuszczalna.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

2017-09-13

Ważne

Dział Nauki PCz. uprzejmie prosi doktorantów, którzy potwierdzali w Bibliotece Głównej wydruki z bazy BIBLIO o ponowne zgłoszenie się do Biblioteki celem weryfikacji dokumentu.

2017-09-13

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali A-22 (ul. Dąbrowskiego 73).

2017-09-12

NOWE DRUKI

Zarządzeniem nr 64/2017 z dnia 8.09.2017 r. Rektor PCz.  wprowadził nowe wzory druków obowiązujących na studiach doktoranckich:
- wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich;
- wniosek o zmianę opiekuna naukowego;
- kwestionariusz osobowy;
- karta obiegowa.

2017-07-04

KONKURS NA ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY

Szczegóły tutaj.

2017-05-29

KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ 2016/2017 LATO

Doktoranci lat I - IV proszeni są o odbiór kart na semestr letni 2016/2017 i komunikatu w sprawie wymagań do zaliczenia bieżącego roku. Doktoranci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich proszeni są o odbiór informacji o warunkach zaliczenia roku i ukończenia studiów. Dokumenty są wydawane w biurze studiów (pok. 102 ul. Dąbrowskiego 73) w godzinach przyjęć doktorantów.

2017-05-25

II CZĘSTOCHOWSKIE FORUM MŁODYCH "NAUKA. LUBIĘ TO!"

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszają Doktorantów Politechniki Częstochowskiej do udziału w II Częstochowskim Forum Młodych "Nauka. Lubię to!", które odbędzie się 13.06.2017 r. w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  AJD w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15.

Doktoranci mogą zaprezentować swoje zainteresowania naukowe z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i pokrewnych, w formie krótkiego komunikatu ustnego z prezentacją multimedialną lub plakatu naukowego. Młodzi naukowcy biorący czynny udział w Forum otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz będą mieli możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu naukowego w czasopiśmie „Chemistry. Environment. Biotechnology" lub "Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa", znajdujących się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla najlepszych prezentacji przewidziano nagrody rzeczowe.

Szczegóły na temat Forum znajdują się na stronie internetowej:
http://www.ich.ajd.czest.pl/410,Forum-Mlodych

2017-05-19

WYBORY DO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO DOKTORANTÓW

Komunikat
Godziny rektorskie

2017-05-15

GRANTY WYDZIAŁOWE NA BADANIA NAUKOWE

W związku z otrzymaną dotacją celową na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Doktoranci mogą składać zgodnie z załączonym regulaminem do Kierowników Jednostek organizacyjnych Wydziału wnioski o przyznanie grantu (BS/MN) do dnia 28.05.2017 r.

Regulamin grantów wydziałowych MN_2017
Załącznik do Regulaminu grantów  MN_2017

2017-04-24

POMOC MATERIALNA - 2016/2017 LATO

Doktoranci WIiŚ, którzy pobierali stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym proszeni są o niezwłoczny odbiór decyzji w sprawie świadczenia na semestr letni 2016/2017. Konieczne osobiste stawiennictwo w biurze studiów doktoranckich (pok. 102) do dnia 27.04.2017 r.

Lista osób uprawnionych

2017-04-21

KONFERENCJA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zaproszenie na konferencję.

2017-04-21

STYPENDIA REKTORA - 2016/2017 LATO

W dniu 21.04.2017 r. Dział Nauczania PCz. przekazał na Wydział listę osób zakwalifikowanych do pobierania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w semestrze letnim 2016/2017.

Wykaz osób uprawnionych do świadczenia

2017-03-28

PRAKTYKA ZAWODOWA

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Lidia Dąbrowska prof. PCz. przypomina doktorantom WIiŚ o ustawowym obowiązku odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 10-90 godzin dydaktycznych rocznie. Odbycie praktyki w bieżącym roku akademickim będzie dokumentowane wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć w semestrze letnim 2016/2017. Potwierdzenia odbycia praktyki będzie dokonywał dyrektor instytutu lub kierownik katedry, w której doktorant realizuje swoją pracę. Praktyka zawodowa nie dotyczy doktorantów, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie studiów.

2017-03-27

Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające przy Politechnice Częstochowskiej nominowane do pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce.

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.
Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej od 2014, zostało nominowane do grona pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce. SKN DTSpace zajmuje się na co dzień propagowaniem metodologii Design Thinking.  Jednym z założen SKN DTSpace jest jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez liczne warsztaty, szkolenia, konsultacje oraz współpracę z firmami z całej Polski.
Z grona wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie Design Thinking Space zostało nominowane przez Radę do ostatniego etapu Konkursu.
W skład Rady wchodzą W skład Rady Konkursy wchodzą prezesi oraz członkowie największych spółek i instytucji w Kraju.
Tak prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak ważna jest kreatywność, umiejętność praktycznego działania oraz praca zespołowa na dzisiejszym Rynku Pracy.

Prosimy bardzo o oddanie głosu wszystkich studentów oraz pracowników.
 Swój głos możesz oddać:
http://startnarynkupracy.pl/

Design Thinking Space