Tutoring

W związku z implementacją nowoczesnej metody dydaktycznej, uchwałą Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska został powołany Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich (WZTA) w składzie:

 1. dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz - koordynator ds. tutoringu
 2. dr inż. Renata Włodarczyk – koordynator ds. tutoringu
 3. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
 4. dr hab. inż. Izabel Majchrzak-Kucęba, prof. PCz
 5. dr hab. inż. Artur Błaszczuk
 6. dr inż. Aleksandra Ściubidło
 7. dr inż. Anna Grobelak
 8. dr inż. Anna Kwarciak- Kozłowska
 9. dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek
 10. dr inż. Ewa Wiśniowska
 11. dr hab. inż. Maria Włodarczyk- Makuła, prof. PCz
 12. dr inż. Anna Grosser

Autorski projekt realizacji tutoringu na naszym Wydziale planuje się wprowadzić od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z koordynatorami ds. tutoringu:

dr inż. Renatą Włodarczyk

dr hab. Agatą Rosińską, prof. PCz.


dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków,
Wydział Infrastruktury i Środowiska,
Politechnika Częstochowska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii,  kierunek Chemia). Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska. Profesor Politechniki Częstochowskiej. Autorka rozprawy habilitacyjnej pt. „Zmiany ilościowo-jakościowe PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo”. Odbyła staże naukowe w Instytucie Ekologii w Noci (Włochy), Universita Degli Studi Lecce (Włochy), laboratorium chemicznym Huty ILVA w Taranto (Włochy), staże szkoleniowe Individulal Training Programme for Staff Training Mobility LL Erasmus Programme w Mediterranean Agronomic Institute of Chania Crete (Grecja), Universita „Stefan cel Mare” Suceava (Rumunia), University of the Basque Country, Bilbao (Hiszpania) oraz szkolenia naukowe w Politechnice Gdańskiej w Katedrze Chemii Analitycznej, Uniwersytecie Śląskim, uczestniczyła  w warsztatach „Nowe Horyzonty i Wyznawania w Analityce i Monitoringu Środowiskowym” zorganizowanych w ramach projektu Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEM), szkoleniu „Desing Thinking – od empatii do innowacji oraz szkoleniu „Nowoczesne metody nauczania – tutoring. Recenzent artykułów w wielu czasopismach naukowych oraz wniosków stypendialnych m.in. w ramach projektu „Grant Plus” organizowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Posiada duże kwalifikacje i umiejętności jako znakomity nauczyciel i pedagog prowadząc zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i wykłady z przedmiotów: Chemia, Metody Instrumentalne w Chemii Sanitarnej, Analiza Instrumentalna w Ochronie Środowiska, Podstawy Chemii Nieorganicznej, Procesy Jednostkowe w Inżynierii Środowiska oraz ćwiczenia z przedmiotu Chemia metodą e-learning. Została wyróżniona przez studentów nagrodą „Nobelek” dla najpopularniejszego dydaktyka na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Autorka ponad 80 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym dotyczących problematyki zanieczyszczenia środowiska naturalnego wybranymi Trwałymi Związkami Organicznymi. Jest uznanym specjalistą w chromatograficznym oznaczaniu polichlorowanych bifenyli w próbach środowiskowych (PCB). Prowadzi  badania technologiczne nad uzupełnieniem obszaru wiedzy dotyczącego inhibicji mikrozanieczyszczeń organicznych w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Interesuje się tematyką wpływu stabilizacji tlenowej i beztlenowej na zmiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w osadach. Opracowała metodykę oznaczania polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych. Inicjatorka założenia nowoczesnej pracowni chromatograficznej wyposażonej w wysokiej klasy chromatografy gazowe z detektorami umożliwiającymi analizę wielu związków chemicznych, stanowiących zanieczyszczenia środowiska. Otrzymała wiele nagród zespołowych Rektora PCz za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu  makro- i mikrozanieczyszczeń w środowisku.

Angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz Politechniki Częstochowskiej. Jest Koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+, kierownikiem Zespołu ds. kształcenia w języku angielskim i na odległość, z-ca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020, kierownik Studiów Podyplomowych „Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce“. Pracuje w Zespole ds. kształcenia na kierunku Biotechnologia, w Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz w Uczelnianym Zespole ds. Umiędzynarodowienia Studiów.

Agata Rosińska