Biotechnologia

Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych kierunku Biotechnologia jest zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, procesy biotechnologiczne, w tym głównie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych. Ponadto celem kształcenia jest uzyskanie szeregu umiejętności niezbędnych w pracy każdego biotechnologia, tj. identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Oprócz tego studenci poznają język obcy specjalistyczny z zakresu biotechnologii.

  • Studia II stopnia, stacjonarne, magisterskie- 3 semestry (1,5 roku)

Specjalność:

- biotechnologia środowiska

- biotechnologia produkcji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, prowadzenia procesów biotechnologicznych, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Studenci zapoznają się z obsługą stołów laminarnych, mikroskopów, spektrofotometrów, inkubatorów, spektrometrów, chromatografów (cieczowych i gazowych), urządzeń z zakresu biologii molekularnej i biokatalizy. Absolwenci potrafią przeprowadzić analizy próbek środowiskowych, biochemicznych, mikrobiologicznych i genetycznych.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

›  małych i średnich firmach produkcyjnych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,

›  przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,

›  jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach:

- wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,

- stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów,

- do produkcji, szkoleń, marketingu,

›  w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie a także nowe produkty m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie,

›  w firmach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,

›  w nauce (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze),

›  w prywatnych laboratoriach badawczych,

›  w jednostkach  administracji publicznej związanych z technologiami środowiskowymi,

oraz przy podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem istniejącego inkubatora przedsiębiorczości.