Inżynieria Środowiska - profil praktyczny

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

STUDIA NA KIERUKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA PROFILU PRAKTYCZNYM TRWAJĄ 8 SEMSESTRÓW 

Studenci jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne.Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku inżyieria środowiska.

na budowie

Siatka zajęć na kierunku praktycznym dostosowana jest do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia w zakresie projektowania i wykonactwa sieci i instalacji sanitarnych. 

siatka zajęć na profilu praktycznym IS

Przez pięć pierwszych semestrów studenci otrzymują gruntowne  przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu:

 • nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, rysunek techniczny i geometria wykreślna),
 • treści ogólnych (BHP i ergonomia, Wychowanie fizyczne)
 • treści podstawowych (Biologia środowiskowa, Budownictwo, Hydrologia i nauki o Ziemi, Informatyczne podstawy projektowania, Podstawy geodezji, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Mechanika płynów, Podstawy konstrukcji mechanicznych, Technologia informacyjna, Termodynamika techniczna)
 • treści kierunkowych (Sieci kanalizacyjne I, Instalacje sanitarne I i II, Ocena oddziaływania na środowisko, Ochrona powietrza I, Ochrona środowiska, Wentylacja i klimatyzacja I, Technologia wody, Ciepłownictwo i ogrzewnictwo I, Gospodarka odpadami I, Sieci wodociągowe I, Projektowanie, Pompownie, Technologia ścieków, Biotechnologia ścieków i odpadów)

Uzyskane wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne stanowią podstawę do dalszej indywidualizacji kształcenia w ramach dwóch modułów obieralnych o następujących profilach: 

 • Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie odpadów

Absolwent tego modułu jest przygotowany do planowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci po ukończeniu procesu kształcenia w ramach tego modułu mogą znaleźć zatrudnienie w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

 • Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

Absolwent tego modułu jest przygotowany do planowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, odciągów miejscowych, urządzeń chłodniczych, urządzeń i technologii ograniczających emisje pyłowo-gazowe w przemyśle, urządzeń i technologii racjonalnego gospodarowania energią. Absolwenci po ukończeniu procesu kształcenia w ramach tego modułu mają możliwość zatrudnienia w specjalistycznych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, w elektrowniach i elektrociepłowniach, biurach projektowych, zakładach przemysłowych, agendach ochrony atmosfery, placówkach naukowo-badawczych.

Moduły są obierane przez studentów po szóstym semestrze.

 Naszymi partnerami w edukacji są największe firmy w regionie związane z sektorem energetycznym i szeroko rozumianą inżynierią środowiska, w tym:

 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.
 • Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie
 • TRW Polska Sp. z o.o.
 • ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Cz-wie
 • Polontex
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego