Koło AQUA

Koło Naukowe "AQUA"

Koło Naukowe "AQUA" działa przy Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków od 2006 r.

Celem działalności koła naukowego "AQUA" jest:

  • pogłębianie wiedzy w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków,

  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego w zakresie rozwiązywania problemów naukowo-badawczych i technicznych.

Członkowie Koła uczestniczą w prowadzonych w katedrze pracach naukowo-badawczych, organizują wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, targach branżowych, uczestniczą w seminariach naukowych oraz konferencjach.

Członkami koła mogą być studenci wszystkich lat, kierunków i specjalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zainteresowani tematyką pracy Koła i deklarujący chęć realizacji jego zadań. Opiekunem Koła jest dr inż. Ewa Wiśniowska.

Spotkania Koła odbywają się w terminach ustalonych przez studentów z opiekunem. Informacje dotyczące spotkań zamieszczane są w gablocie umiejscowionej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 (naprzeciwko sali 229).

W 2013 r. Koło zorganizowało zajęcia terenowe w:

  1. Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie,

  2. Kompostowni i zakładzie segregacji odpadów w Katowicach.

W trakcie zajęć studenci zapoznali się z nowoczesnymi metodami oczyszczania ścieków oraz kwestiami związanymi z otoczeniem prawnym funkcjonowania zakładów.

Serdecznie zapraszam do uczestniczenia w pracach Koła Naukowego "AQUA".

Opiekun Koła Naukowego
dr inż. Ewa Wiśniowska