Wpisy

P R A K T Y K I – wpisy


dla kierunków: Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

4.09.2017 r. godz. 800 - 900          5.09.2017 r. godz. 800 - 900
6.09.2017 r. godz. 800 - 1000          7.09.2017 r. godz. 800 - 1000
18.09.2017 r. godz. 800 - 900         19.09.2017 r. godz. 800 - 1000


 Zaliczenia wpisuje Pełnomocnik ds. Praktyk w pok. 10 (ul.Brzeźnicka)
Poza wyznaczonymi terminami wpisów nie będzie się dokonywać !!!
Z uwagi na konieczność sporządzenia raportu z odbywania praktyk do dnia 20.09.2017 r. podane terminy są terminami ostatecznymi.

Do wpisu należy przygotować:

 • 1 egzemplarz Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich, podpisanego przez Zakład pracy i Uczelnię
 • Dziennik Praktyk Studenckich (oddajemy w formie trwale zespolonej – zszytej!) zawierający:
  • pieczęć Wydziału,
  • pieczęć Zakładu wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk oraz osoby reprezentującej Zakład,
  • wypełnioną kartę przebiegu praktyki wraz z podpisami zakładowego opiekuna praktyk,
  • opinię zakładu o praktykancie,
  • ocenę końcową odbytej praktyki.
  • wypełnioną Ankietę Praktyk,
  • prawidłowo wypełniony indeks tj:
   • praktykę wpisujemy jak każdy przedmiot w kolejnej rubryce indeksu zgodnie z karta zaliczeniową
    dodatkowo wpisuje się praktykę w części końcowej indeksu przeznaczonej na praktyki wg poniższego schematu:
   • w rubryce : Nazwa zakładu wpisujemy:
    Praktyka zawodowa + nazwa zakładu wraz z adresem, gdzie odbywała się praktyka
   • w rubryce termin wpisujemy:
    datę odbywania praktyki zgodną z Dziennikiem Praktyk


Osoby, które uzyskały zgodę na zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia, wykonywanej działalności lub wcześniejszego odbywania praktyk w innej szkole wyższej przynoszą kopię zgody na zaliczenie praktyki wraz z dołączonym dokumentem zawierającym ocenę oraz prawidłowo wypełniony indeks ! Jedyna zmiana dotyczy sposobu wypisania praktyki w końcowej części indeksu:

 • w rubryce : Nazwa zakładu wpisujemy:
  Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie zaświadczenia z miejsca zatrudnienia
  lub
  Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie prowadzonej działalności zawodowej
  lub
  Praktyka zawodowa – zaliczenie na podstawie odbywania praktyki w innej szkole wyższej
 • w rubryce termin wpisujemy:
  liczbę tygodni przewidzianą dla każdego kierunku