Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska

ISSN 1505-3695

Kolegium Redakcyjne

Strona czasopisma w trakcie migracji pod NOWYM ADRESEM

UWAGA ! Preferujemy artykuły w języku angielskim.

Drodzy Czytelnicy i Autorzy

Seria wydawnicza "Inżynieria i Ochrona Środowiska" stanowi czasopismo naukowe, w którym są zamieszczane prace naukowe i opracowania techniczne obejmujące szeroko rozumianą inżynierię i ochronę środowiska. Inicjatywa powołania czasopisma powstała w lutym 1997r. w Ustroniu na spotkaniu dziekanów wydziałów politechnik prowadzących kierunki studiów inżynieria środowiska i ochrona środowiska. W 2001r Komitet Inżynierii Środowiska PAN objął swoim patronatem wydawanie naszego czasopisma. 

Mamy nadzieję, że "Inżynieria i Ochrona Środowiska" zyskała już wielu Czytelników. Jak wiadomo jest ona adresowana przede wszystkim do środowisk naukowych, technicznych i przemysłowych, zainteresowanych problematyką publikowanych artykułów. Nie mniej jednak swą ofertę wydawniczą kierujemy zarówno do teoretyków, jak i praktyków, a także do wszystkich osób pasjonujących się inżynierią i ochroną środowiska. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

 

Tom 3, Numer 3-4

1. Przewidywanie równowagi adsorpcji mieszaniny rozpuszczalników organicznych na węglu aktywny

Bogdan Ambrożek, Józef Nastaj
Strony: 275-286

2. Modyfikacja powierzchni węgli aktywnych stosowanych w technologii specjalnego uzdatniania wody.

Leszek Bogdan, Sławomir Neffe, Bogusława Szczodrowska
Strony: 287-298

3. Kształtowanie właściwości węgla aktywnego pod kątem przydatności do magazynowania gazów

Bronisław Buczek, Leszek Czepirski
Strony: 299-306

4. Wpływ procesów odpopielania i utleniania węgli aktywnych na ich porowatość

Jerzy Choma, Henryk Grajek, Mieczysław Jaroniec
Strony: 307-318

5. Desorpcja par organicznych z węgla aktywnego nasycone€go przy niskich stężeniach adsorptywów

Zygmunt Dębowski, Marek Kochel, Bronisław Nowok
Strony: 319-324

6. Sorpcyjne oczyszczanie ścieków z dwusiarczku węgla

Zygmunt Dębowski, Wioletta Kosakiewicz
Strony: 325-332

7. Biostymulacja sorpcji niklu na nośnikach węglowych

Kazimierz Grabas, Barbara Kołwzan
Strony: 333-342

8. Otrzymywanie sferycznych sorbentów z węgli bitumicznych metodą olejowej aglomeracji

Kazimierz Grabas, Grażyna Gryglewicz, Marek Stolarski, Ewa Lorenc
Strony: 243-352

9. Wyznaczanie zależności pomiędzy absolutną objętością retencji a parametrami charakteryzującymi właściwości adsorbentów węglowych

Henryk Grajek
Strony: 353-364

10. Usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych przy użyciu sorbentów węglowych

Krzysztof Jastrząb, Józef Szarawara
Strony: 365-376

11. Porównanie właściwości koksów aktywnych stosowanych w przemysłowych instalacjach oczyszczania gazów spalinowych

Krzysztof Jastrząb, Maria Zin
Strony: 377-388

12. Rola węgla aktywnego w przygotowaniu wody do dezynfekcji dwutlenkiem chloru

Marek Mołczan, Jolanta Czarniecka
Strony: 389-394

13. Badania pilotowe nad zastosowaniem filtrów z węglem aktywnym na stacji uzdatniania wody

Krzysztof Wilmański, Bronisław Nowok
Strony: 395-408

14. Sorpcja jonów ołowiu (lI) na węglu aktywnym w obecności kwasów humusowych

Lidia Dąbek, Ewa Kulig
Strony: 409-414

15. Zastosowanie węgla aktywnego oraz jego modyfikatów do usuwania węglowodorów aromatycznych z wód podziemnych skażonych substancjami ropopochodnymi

Lidia Dąbek, Marta Repelewicz, Jan Zdenkowski
Strony: 415-420

16. Sferyczne węgle aktywne do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody

Kazimierz Grabas
Strony: 421-428

17. Własności ochronne warstwy węgla aktywnego wobec mieszanin składników ropy naftowej

Danuta Grzywaczewska, Andrzej Krawczuk
Strony: 429-438

18. Biosorpcyjne usuwanie zanieczyszczeń pestycyd owych z wody na biologicznie aktywnych filtrach węglowych

Katarzyna lgnatowicz-Owsieniuk
Strony: 439-448

19. Adsorpcja herbicydów fenoksyoctowych na naturalnych materiałach sorpcyjnych

Katarzyna lgnatowicz-Owsieniuk, Tadeusz L. Wierzbicki
Strony: 449-458

20. Wpływ wstępnej obróbki oraz utlenienia węgla aktywnego na sorpcję pary wodnej

Joanna Lach
Strony: 459-468

21. Sorpcja i biodegradacja fenolu na węglach aktywnych

Magdalena Madeła
Strony: 469-476

22. Badanie adsorpcji Cu2* na węglu aktywnym WD-ekstra

Antoni W. Morawski, Joanna Kapica, Zofia Lendzion-Bieluń, Ryszard J. Kaleńczuk, Ryszard Wójcik
Strony: 477-486

23. Usuwanie azotu amonowego z wody na filtrach węglowych

Ewa Okoniewska
Strony: 487-490

24. Depozycja adsorbatu w złożu węgla aktywnego pochłaniaczy par i gazów organicznych

Piotr Pietrowski
Strony: 491-500

25. Badania regeneracji zużytych węgli i koksów aktywnych z adsorpcyjne€go oczyszczania spalin ze spalarni odpadów

Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach
Strony: 501-512

26. Formowany koks aktywny jako adsorbent zanieczyszczeń powstających przy spalaniu odpadów przemysłowych

Aleksander Sobolewski, Ryszard Wasielewski, Wojciech Bieluń, Maria Zin
Strony: 513